SFS 1987:439

870439.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:439

om inskränkning i rätten att överklaga;

utkom från trycket

utfärdad den 4 jun i 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § När en tvist som rör beslut av en arbetsgivare med offentlig ställning

skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegång en i arbetstvister, får
arbetstagaren inte överklaga beslutet hos regeringen, en förvaltningsdom­
stol eller en förvaltningsmyndighet.

2 § Vad som sägs i 1 § b egränsar dock inte arbetstagarens rätt att över­

klaga

1. beslut i frågor som enligt a vtal skall avgöras av arbetsgivaren,
2. beslut hos en kommunal besvärsnämnd enligt 7 kap. 3 § kommunalla­

gen (1977:179).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987, då lagen (1965:276) om inskränk­

ning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut skall upphöra

att gälla.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

HANS GUSTAFSSON

(Civildepartementet)

den 16 juni 1987

Prop. 1986/87:84, AU 1 7, rskr. 281.

969

\

\

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt