SFS 2017:1125 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård / SFS 2017:1125 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård
171125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för
närståendevård;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (1988:1465) om ledighet

för närståendevård ska ha följande lydelse.

20 §

2

En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då

han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkrings-
balken och till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel, till hälften eller till
tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär tre fjärdedels, halv eller en
fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt

nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i
37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till ledighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

2 Senaste lydelse 2010:1241.

SFS 2017:1125

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt