SFS 2010:1241 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård / SFS 2010:1241 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
101241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och
ledighet för närståendevård;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:1465) om er-

sättning och ledighet för närståendevård

2

dels att 2�19 §§ ska upphöra att gälla,
dels att författningens rubrik samt 1 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om ledighet för närståendevård

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet i samband med

att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

20 §

3

En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då

han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkrings-
balken och till förkortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar
under tid då han eller hon uppbär halv eller fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt

nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i
37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till ledighet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse av
2 § 2004:818

11 § 1991:1053

3 § 2004:818

12 § 1994:47

4 § 1993:333

13 § 2004:818

5 § 2008:483

14 § 2004:818

6 § 2009:1049

16 § 2004:818

7 § 2008:863

17 § 2009:992

8 § 1993:333

18 § 2004:818

9 § 2000:380

19 § 2004:818.

3 Senaste lydelse 2008:940.

SFS 2010:1241

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt