SFS 2007:405 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg / SFS 2007:405 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
070405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1989:532) om tillstånd

för anställning på fartyg skall ha följande lydelse.

3 §

Anställningstillstånd lämnas av Arbetsförmedlingen. Tillstånd får

dessutom lämnas

1. av den sjöarbetsförmedling, som utses av regeringen eller av den myn-

dighet som regeringen bestämmer, och

2. av de svenska utlandsmyndigheter som Utrikesdepartementet bestäm-

mer.

Arbetsförmedlingen får återkalla ett anställningstillstånd om utlänningen

medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller svikligen har förtigit vissa om-
ständigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

SFS 2007:405

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt