821111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1111 Lag

Utkom från trycket

om ändriug B utlänMiiiigsIageini (198(0): 376);

den 23 december 1982

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om utlänningslagen

(1980:376)

dels att 36 § skall upphöra att gälla,
dels att 7, 8, 30, 32, 47, 50, 52, 54, 56-60, 62, 67, 72, 74, 82, 84, 90, 93,

95, 96 och 99 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas fem nya paragrafer, 19 a, 84 a, 90 a, 99 a och

99 b §§ samt närmast före 90 a § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i Icraft.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag anges på vilka villkor utlänningar får resa in i och ut ur

Sverige samt uppehålla sig och ha anställning här.

Ingen utlänning får tvingas att lämna Sverige i något annat fall eller på

något annat sätt än lagen anger. Lagen skall tillämpas på ett sådant sätt att
utlänningars frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i vaije

särskilt fall.

2 § Den kontroll över utlänningar som behövs för tillämpningen av den­
na lag utövas under ledning av statens invandrarverk. Kontrollen över

utlänningar, som har anställningar som avser befattning på svenska fartyg i
utrikes fart, utövas dock under ledning av arbetsmarknadsstyrelsen.

Rätt till asyl m. m.

3 § En flykting skall inte utan synnerliga skäl vägras fristad i Sverige, om

han behöver sådant skydd.

Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land, i

' Prop. 1981/82:146, AU 1982/83:3, rslcr 43 oc h prop. 1981/82:186, KoU 1 982/

2770

83:12, rslcr 74.

\

¬

background image

vilket han är medborgare, därför att han känner välgrundad fruktan för

SFS 1982:1111

förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhälls­
grupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning och som inte

kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd.

Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl

befinner sig utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort

och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit.

Med förföljelse avses sådan i andra stycket angiven förföljelse som

riktar sig mot utlänningens liv eller frihet eller som annars är av svår
beskaffenhet (politisk förföljelse).

4 § En flykting upphör att vara flykting, om han

1. av fii vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han är

medborgare,

2. efter att ha förlorat sitt medborgarskap av fn vilja förvärvar det på

nytt,

3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land, som avses i 3 §

andra stycket, eller

5. inte kan fortsätta att vägra använda sig av det lands skydd, där han är

medborgare eller där han som statslös tidigare hade sin vistelseort, på

grund a v att de omständigheter, som medförde att han enligt 3 § var att
anse som flykting, inte längre föreligger.

5 § Den som har övergett en Icrigsskådeplats eller som har flytt från sitt

hemland f ör att undgå förestående krigstjänstgöring (Icrigsvägrare) skall

inte utan särskilda skäl vägras rätt att vistas i S verige, om han behöver
skydd här.

6 § En utlänning, som inte är flykting men som ändå på grund av de

politiska förhållandena i sitt hemland inte vill återvända dit och som kan

åberopa tungt vägande omständigheter till stöd för detta, skall inte utan
särsldlda skäl vägras rätt att vistas i Sverige, om han behöver skydd här.

Pass och anmälningsslcyldighet m. m.

7 § Utlänningar som kommer till Sverige eller uppehåller sig här skall ha

pass, om regeringen har förordnat om detta. Regeringen eller, efter rege­
ringens bemyndigande, statens invandrarverk föreskriver vilka legitima­
tionshandlingar som far gälla som pass. Regeringen förordnar vidare om i
vilka fall svenska myndigheter får utfärda pass för flyktingar eller andra

utlänningar.

8 § Vid inresa eller utresa skall en utlänning visa upp sitt pass för

polismyndigheten, om inte regeringen har föreslcrivit annat. En utlänning

skall vid inresa eller utresa även lämna de upplysningar som begärs av
polismyndigheten.

En utl änning som vistas i Sver ige är skyldig att efter kallelse av polis­

myndighet personligen inställa sig hos myndigheten och lämna upplysning­

ar om sin vistelse här. Om han inte efterkommer kallelsen, får han hämtas.

2771

¬

background image

\

SFS 1982:1111

Kan det med h änsyn till utlänningens personliga förhållanden eller övriga

omständigheter skäligen befaras att han ej skulle efterkomma en kallelse,
far utlänningen hämtas utan föregående kallelse. På begäran skall utlän­

ningen även visa upp sitt pass för polismyndighet eller polisman.

För utredning i samband med inresa eller utresa eller kallelse eller

hämtning enligt andra stycket får utlänningen kvarhållas, dock inte längre

än som är nödvändigt och inte i någo t fall l ängre än sex timmar, om inte

beslut har meddelats om förvar enligt 50 eller 52 §,

I samband med inresekontroll får en polisman undersöka bagageutrym­

men och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte

att förhindra att utlänningar reser in i Sverige i strid mot bestämmelserna i
denna lag eller i en författning som har utfärdats med stöd av denna lag.

Om inresekontrollen sker under medverkan av tullmyndighet eller med
biträde av särsldlt förordnad passkontrollant, skall tulltjänstemannen eller
passkontrollanten ha samma befogenhet.

9 § Regeringen far utfärda föreskrifter om skyldighet att anmäla utlän­

ningars vistelse och anställning i riket.

Tillstånd till inresa och uppehåll i Sverige
10 § Regeringen får föreskriva att utlänningar inte utan tillstånd får resa

in i eller uppehålla sig i Sverige. Tillstånd ges som visering eller uppehålls­

tillstånd. Av 26 § följer att även annat villkor kan ställas för rätt till inresa.

Visering
11 § Visering avser inresa och vistelse i riket under en viss tid. Visering­

en får förenas med sådana förbehåll och föreskrifter som behövs med

hänsyn till inresans syfte och övriga omständigheter. Viseringen får åter­
kallas, om utlänningen mot bättre vetande har lämnat oriktiga uppgifter

eller svildigen förtigit vissa omständigheter eller det i övrigt föreligger

särskilda skäl.

Uppehållstillstånd

12 § Uppehållstillstånd får ges för viss tid. �r utlänningen fast bosatt här

i riket, får uppehållstillstånd ges utan tidsbegränsning (permanent uppe­
hållstillstånd).

Uppehållstillstånd får vägras en utlänning på grund av hans vandel

endast om förhållandena är sådana som anges i 29 § första stycket 2-4
eller 43 §.

2772

13 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ger utlänningen rätt att vistas i
Sverige under den tid som har angetts i ti llståndet. Det medför däremot

inte någon rätt till inresa, om inte detta har angetts^^ärskilt i uppe hållstill­
ståndet. Tillståndet får begränsas till att gälla uppehåll endast inom en viss
del av riket. Begränsningen får dock inte avse en mindre del av riket än en

kommun. Tillståndet får även innehålla föreskrifter om byte av bostad och

anställning samt om anmälningsskyldighet. Stannar utlänningen kvar i
Sverige sedan uppehållstillståndet har upphört att gälla, skall föreskrifter­

na i til lståndet fortfarande följas tills nya föreskrifter meddelas för utlän­
ningen.

/

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt