SFS 1989:532

890532.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1989:532 Lag

Utkom från trycket

oHi tillstånd f�F anställning på fartyg;

den 21 juni 198 9

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § En utlänning skall ha tillstånd för att ha anställning som avser

befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd) om inte
utlänningen har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborga­
re i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på anställningtill­

stånd.

2 § Anställningstillstånd ges för tjänstg öring i en befattning på ett visst
fartyg eller vissa fartyg eller på fartyg som tillhör ett visst rederi. Tillstån­
det får förenas med de villkor som behövs.

3 § Anställningstillstånd ges av arbetsmarknadsstyrelsen. Tillstånd får

dessutom ges

1. av den sjöarbetsförmedling, som utses av regeringen eller av den

myndighet som regeringen bestä mmer, och

2. av de svenska utlandsmyndigheter som utrikesdepartementet bestäm­

mer.

Arbetsmarknadsstyrelsen får återkalla ett anställningstillstånd om utlän­

ningen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller svikligen har förtigit

vissa omständigheter eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl.

4 § Den som har en utlänning i sin tjänst trots att utlänningen inte har

föreskrivet anställningstillstånd döms till böter eller, när omständigheter­
na är försvårande, till fängelse i högs t ett år.

5 § Fysisk eller juridisk person som har en utlänning i sin tjänst, trots att
denne inte har föreskrivet anställningstillstånd, skall erlägga en särskild
avgift.

För varje utlänning som avses i första stycket utgör avgiften hälflen av

det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde när

överträdelsen upphörde. Har överträdelsen pågått und er längre tid än tre

månader, utgör avgiften för vaije utlänning i stället hela basbeloppet.

Avgiften får nedsättas eller efterges, om särskilda omständigheter förelig­

ger.

6 § Frågor om påförande av avgift enligt 5 § prövas av allmän domstol

efter ansökan, som skall göras av allmän åklagare inom två år efter det att
överträdelsen upphörde. 1 frågor om sådan talan gäller i tillämpliga delar

bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan
följa svårare straff än böter och om kvarstad i brottm ål. Sedan fem år har

828

' Prop. ) 988/89:86, SHJ) 9 och 22, rsk r. 325,

¬

background image

'T

^ ötflutit efter det att överträdelsen upphörde, får avgift inte påföras. Avgif-

SFS 1989:532

ten tillfaller staten.

Avgiften ska ll betalas till läns styrelsen inom två månader från det att

beslutet vann lag a kraft. En uppl ysning om detta skall tas in i beslutet.

Betalas inte avgiften inom denna tid, får den jämte restavgift, som berä k­

nas enligt 58 § 1 mom. uppbördslagen (1953:272), indrivas i den ordning

som enligt nämn da lag gäller för indrivning av skatt. Ind rivningsåtgärder

för dock inte vidtas sedan fem år har förflutit från det beslu tet van n laga

kraft.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

MAJ-LIS L��W

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt