SFS 1992:647

920647.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:647

om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för

utkom från trycket

anställning på fartyg;

den 23 juni 1992

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1989:532) om tillstånd

för anställning på fartyg skall ha följande lydelse.

6 § Frågor om påförande av avgift enligt 5 § prövas av allmän domstol
efter ansökan, som skall göras av allmän åklagare inom två år efter det att
överträdelsen upphörde. I frågor om sådan talan gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan
följa svårare straff än böter och om kvarstad i br ottmål. Sedan fem år har
förflutit efter det att överträdelsen upphörde, får avgift inte påföras. Avgif­

ten tillfaller staten.

Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att

beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet.

t

^

Prop. 1991/92:93, SkU19. rskr. 269.

1347

'v

¬

background image

SFS 1992:647

Betalas inte avgiften inom denna tid, får den jämte dröjsmåisavgift, som

beräknas enligt 58 § 2 �5 mom. uppbördslagen (1953; 272), indrivas i den

ordning som enligt nämnda lag gäller för indrivning av skatt. Indrivnings-

åtgärder får dock inte vidtas sedan fem å r har förflutit från det beslutet

vann laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande i fråga om avgift enligt 5 § som förfallit till betalning före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Marianne Eliason

(Kulturdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt