SFS 1992:1724

921724.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 30 december 1992

Lag

SFS 1992:1724

om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd for

utkom från trycket

anställning på fartyg;

utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1989:532) om tillstånd

for anställning på fartyg skall ha följande lydelse.

1 § En utlänning skall ha tillstånd for att ha anställning som avser

befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställnin gstillstånd) om inte
utlänningen har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborga­
re i Danmark, Finland, Island eller No rge.

Kravet på anställningstillstånd gäller inte for annan utlänning som är

medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES).

Kravet på anställningstillstånd omfa ttar inte heller annan utlänning än

som avses i första och andra styckena, om fartyget huvudsakligen används

i sådan fjärrfart som avses i 2 § lagen (1958:295) om sjömansskatt.

Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på anställnings­

tillstånd.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 1 § andra stycket, den dag regering­

en bestämmer och såvitt avser 1 § i övrigt den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders lacobseus
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1992/93:128, bet. 1992/93: TU 12, rskr. 1992/93:153.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt