SFS 1993:915 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg / SFS 1993:915 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
SFS 1993_915 Lag om ändring i lagen (1989_532) om tillstånd för anställning på fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:915

Utkom från trycket
den 30juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1989: 532) om tillstånd

för anställning på fartyg skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27, rskr. 1992/93:448.

1948

background image

SFS 1993:915

6 §2 Frågor om påförande av avgift enligt 5 § prövas av allmän domstol
efter ansökan, som skall göras av allmän åklagare inom två år efter det att
överträdelsen upphörde. I frågor om sådan talan gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan

följa svårare straff än böter och om kvarstad i brottmål. Sedan fem år har
förflutit efter det att överträdelsen upphörde, får avgift inte påföras. Avgif-
ten tillfaller staten.

Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att

beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet. Om
avgiften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt 58 §
2 - 5 mom. uppbördslagen (1953:272). Den obetalda avgiften och dröjs-
målsavgift skall lämnas för indrivning. Indrivningsåtgärder får dock inte
vidtas sedan fem år har förflutit från det beslutet vann laga kraft. Rege-
ringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa
belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indriv-
ning av statliga fordringar m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Marianne Eliason
(Kulturdepartementet)

2

Senaste lydelse 1992:647.

1949

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt