SFS 1996:1343 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg / SFS 1996:1343 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
SFS 1996_1343 Lag om ändring i lagen (1989_532) om tillstånd för anställning på fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1343
Utkom från trycket
den 18 december 1996

2473

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:532) om tillstånd

för anställning på fartyg skall ha följande lydelse.

1 §2 En utlänning skall ha tillstånd för att ha anställning som avser be-

fattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd) om inte
utlänningen har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare
i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Kravet på anställningstillstånd gäller inte för annan utlänning som är

medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).

1

Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66.

2

Senaste lydelse 1992:1724.

Lag
om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg;

background image

2474

SFS 1996:1343

Kravet på anställningstillstånd omfattar inte heller annan utlänning än

som avses i första och andra styckena, om fartyget huvudsakligen används i
sådan fjärrfart som avses i punkt 3 av anvisningarna till 49 § kommunal-
skattelagen (1928:370).

Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på anställningstill-

stånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas på anställ-

ningstillstånd från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ENES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt