SFS 1997:537 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg / SFS 1997:537 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
SFS 1997_537 Lag om ändring i lagen (1989_532) om tillstånd för anställning på fartyg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

952

SFS 1997:537

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1989:532) om tillstånd

för anställning på fartyg skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

background image

953

SFS 1997:537

6 §2 Frågor om påförande av avgift enligt 5 § prövas av allmän domstol ef-
ter ansökan, som skall göras av allmän åklagare inom två år efter det att
överträdelsen upphörde. I frågor om sådan talan gäller i tillämpliga delar be-
stämmelserna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa
svårare straff än böter och om kvarstad i brottmål. Sedan fem år har förflutit
efter det att överträdelsen upphörde, får avgift inte påföras. Avgiften tillfaller
staten.

Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att be-

slutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet. Om av-
giften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen
(1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgift
skall lämnas för indrivning. Indrivningsåtgärder får dock inte vidtas sedan

fem år har förflutit från det beslutet vann laga kraft. Regeringen får före-
skriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Lennart Renbjer

(Kommunikationsdepartementet)

2

Senaste lydelse 1993:915.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt