SFS 1999:1259 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg / SFS 1999:1259 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
991259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1989:532) om tillstånd

för anställning på fartyg skall ha följande lydelse.

1 §

2

En utlänning skall ha tillstånd för att ha anställning som avser befatt-

ning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd) om inte utlän-
ningen har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i Dan-
mark, Finland, Island eller Norge.

Kravet på anställningstillstånd gäller inte för annan utlänning som är med-

borgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kravet på anställningstillstånd omfattar inte heller annan utlänning än

som avses i första och andra styckena, om fartyget huvudsakligen används i
sådan fjärrfart som avses i 64 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på anställningstill-

stånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1996:1343.

SFS 1999:1259

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt