SFS 2010:1242 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg / SFS 2010:1242 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
101242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1989:532) om tillstånd

för anställning på fartyg ska ha följande lydelse.

5 §

Fysisk eller juridisk person som har en utlänning i sin tjänst, trots att

denne inte har föreskrivet anställningstillstånd, ska erlägga en särskild av-
gift.

För varje utlänning som avses i första stycket utgör avgiften hälften av det

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde
när överträdelsen upphörde. Har överträdelsen pågått under längre tid än tre
månader, utgör avgiften för varje utlänning i stället hela prisbasbeloppet.
Avgiften får nedsättas eller efterges, om särskilda omständigheter föreligger.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1242

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt