SFS 2010:1560 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg / SFS 2010:1560 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
101560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:532) om tillstånd

för anställning på fartyg ska ha följande lydelse.

1 §

2

En utlänning ska ha tillstånd för att ha anställning som avser

befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd) om inte
utlänningen har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i
Danmark, Finland, Island eller Norge.

Kravet på anställningstillstånd gäller inte för annan utlänning som är

medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).

Kravet på anställningstillstånd omfattar inte heller annan utlänning än

som avses i första och andra styckena, om fartyget huvudsakligen används i
sådan fjärrfart som avses i 64 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på

anställningstillstånd. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om
undantag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 1999:1259.

SFS 2010:1560

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt