SFS 2007:1004 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1991:1047) om sjuklön / SFS 2007:1004 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
071004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om

sjuklön

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

2 §

Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag

upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen.

Utan hinder av första stycket får avvikelser göras från 8 § andra stycket,

9 § och 10 a § första och andra styckena genom kollektivavtal som på ar-
betstagarsidan har slutits eller godkänts av en sådan central arbetstagarorga-
nisation som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek enligt 6 § får också bestäm-
mas på det sättet. En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal
får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen, under förutsättning att de sysselsätts i arbete som
avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.

10 a §

En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att

arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen
av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 §
första stycket 1 eller från och med den första dagen av varje kommande
sjukperiod enligt 10 § första stycket 2. En begäran som gäller kommande
sjukperioder får inte avse längre tid än ett år. Intyget behöver inte innehålla
närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Arbetsgivarens
begäran skall vara skriftlig.

Har arbetstagaren utan godtagbart skäl underlåtit att lämna ett intyg i en-

lighet med begäran enligt första stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att
utge sjuklön för den del av den aktuella sjuklöneperioden för vilken det sak-
nas sådant intyg.

Om en fråga som avses i första stycket regleras i ett kollektivavtal som av-

ses i 2 § andra stycket, tillämpas inte bestämmelserna i första och andra
styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på en sjuklöne-

period som börjar efter ikraftträdandet.

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

SFS 2007:1004

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1004

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt