SFS 2008:1244 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

081244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om

sjuklön

dels

att 9 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

En arbetsgivare är inte skyldig att utge sjuklön vid sjukdom för sådan

tid som arbetstagaren omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

9 §

Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att

han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har
varit nedsatt på grund av sjukdomen samt om han eller hon då omfattades av
bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. För-
säkran behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdomen. Arbetsgivaren
är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan arbetstagaren har lämnat försäk-
ran.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96.

SFS 2008:1244

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt