SFS 1987:223

870223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1987:223 Lag

Utkom från trycket

den 26 maj 1987

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 14 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om

allmän försäkring^

dels att 3 kap. 4-6, 8, 10, 11, 16 och 17 §§, 4 kap. 6 och 14 §§ samt 21

käp. 1 § skall ha följande ly delse,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 3 kap. 2 b, 10 a-

10 c och 14 §§ samt 4 kap . 14 a § , av följande lydelse.

3 kap.

2 b § �&rsarbetstid fastställs av försäkringskassan för försäkrade som har
en sjukpenninggrundande inkomst som helt eller delvis är att hänföra till
anställning. �&rsarbetstiden är det antal timmar för år som en försäkrad kan
antas komma att tills vidare ha i ifrågavarande förvärvsarbete som ordina­

rie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid. Vid beräkningen av

årsarbetstiden inräknas även ledighet enligt 10 § tredje st ycket.

�&rsarbetstiden avrundas till närmaste hela timtal, varvid halv timme

avrundas uppåt.

Beräkningen av årsarbetstiden skall, där förhållandena inte är kända för

försäkringskassan, grundas på de upplysningar som kassan kan inhämta
från den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket

får meddela föreskrifter om schablonberäkning av årsarbetstid.

4

Om inte annat följer av 10-10 b §§ utgör hel sjukpenning för dag 90

procent av den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med

365. Sjukpenningen avrundas till närmaste hela krontal.

För vaije dag då den försäkrade får sjukhusvård skall sjukpenning enligt

denna lag minskas med 55 kronor, dock med högst en tredjedel av sjukpen­

ningens belopp. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas
till närmast lägre hela krontal.

5 §'' Den allmänna försäkringskassan skall i samband med inskrivn ing av
en försäkrad besluta om den försäkrades tillhörighet till sjukpenningför­
säkringen. I fråga om en försäkrad som avses i 1 § skall kassan samtidigt
fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst och, om inkoms­
ten helt eller de lvis är att hänföra till anställning, d ennes årsarbetstid. Av

beslutet skall framgå i vad mån den sjukpenninggrundande inkomsten är

att hänföra till anställning eller till annat förvärvsarbete. Sjukpenningför­
säkringen skall omprövas

474

' Prop. 1986/87:69, SfU 12, rskr. 182 .

^ Lagen omtryckt 1982: 120.

' Senaste lydelse 198 5: 1082.

" Senaste lydelse 1986 :248.

¬

background image

a) när kassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållan-

gps 1987:223

den, arbetstid eller andra omständigheter har undergått ändring av betydel­
se för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek,

b) när förtidspension enligt denna lag beviljas den försäkrade eller redan

utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i d en försäkrades

förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete,

c) när delpension enligt särskild lag beviljas den försäkrade eller redan

utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades

arbets- och inkomstförhållanden, samt

d) när tjänstepension beviljas den försäkrade.

�ndring skall i fall som avses i första stycket a) inte ske förrän 30 dagar

efter det försäkringskassan fått kännedom om de ändrade omständigheter­

na. �ndring skall i annat fall ske så snart anledning till ändringen uppkom­

mit.

Den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten får ej i annat fall än

som avses i första stycket b), c) eller d) sänkas under tid då den försäkrade

1. bedriver studier, för vilka han uppbär studiehjälp, studiemedel eller

särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349), studiestöd en­
ligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller

bidrag enligt förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktoran­

der,

2. genomgår grundutbildning för vuxna (grundvux) eller grundläggande

svenskundervisning för invandrare och uppbär timersättning för studierna,

3. är inskriven vid a rbetsmarknadsinstitut eller efter förmedling av en

arbetsmarknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning,

4. är gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast sex

månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför,

5. är helt eller delvis ledig från förvärvsarbete för vård av barn, om den

försäkrade är förälder till barnet eller likställs med förälder enligt 1 § lagen
(1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m. och barnet inte har
fyllt ett år. Motsvarande gäller vid adoption av barn som ej fyllt tio år eller

vid mottagande av sådant barn i avsikt att adoptera det, om mindre än ett

år har förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin vå rd.

För en försäkrad som avses i tr edje stycket 1 skall försäkringskassan,

vid sjukdom under utbildningstiden, beräkna sjukpenningen på en sjukpen­

ninggrundande inkomst som har fastställts på grundval av enbart den

inkomst av eget arbete som den försäkrade kan antas få under denna tid.
Om därvid den sjukpenninggrundande inkomsten helt eller delvis är att

hänföra till anställnin g, skall årsarbetstiden beräknas på grundval av en­
bart det antal arbetstimmar som den försäkrade kan antas ha i ifrågavaran­

de förvärvsarbete under utbildningstiden.

Under studieuppehåll mellan vår- och hösttermin, då den försäkrade inte

uppbär studiesocial förmån som anges i tre dje stycket I, skall dock sjuk­
penningen för tid efter utgången av en sådan period om 14 dagar som anges

110 § beräknas på den sjukpenninggrundande inkomst som följer av förs-

ta-tredje styckena, om sjukpenningen blir högre än sjukpenning beräknad
på den sjukpenninggrundande inkomsten enligt fjärde stycket.

475

¬

background image

SFS 1987:223

5 a

För en försäkrad, till vilken tjänstepe nsion utges i form av ålders­

pension eller annan därmed jämställd pension före utgången av den månad
under vilken han fyller 65 år, skall sjukpenninggrundande inkomst och, om

inkomsten helt eller delvis är att hänföra till anställning, årsarbetstid fast­

ställas om han har ett förvärvsarbete som beräknas pågå under minst sex

månader i följd. Den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas därvid

enligt 2 § och å rsarbetstiden enligt 2 b §.

�r en försäkrad med sådan tjänstepension som avses i första stycket helt

eller delvis arbetslös samt arbetssökande, skall sjukpenninggrundande in­

komst fastställas endast om tjänstepensionen understiger 60 procent av

lönen närmast före pensionsavgången. Den sjukpenninggrundande in­
komsten beräknas därvid på grundval av lönen närmast före pensionsav­
gången eller, om den försäkrade inte har för avsikt att förvärvsarbeta i
samma omfattning som tidigare, den inkomst han kan antas få av arbete
som svarar mot det föreliggande arbetsutbudet. Vid beräkningen skall

iakttas att inkomsten inte far överstiga sju och en halv gånger basbeloppet.

Vidare skall inkomsten minskas med tjänstepensionen. Minskningen får

dock inte ge till resultat att en försäkrad som är endast delvis arbetslös
erhåller lägre sjukpenninggrundande inkomst än om beräkning skett enligt

första stycket.

6 § En försäkrad är skyldig att så snart det kan ske och senast inom två

veckor till den allmänna försäkringskassan anmäla sådan ändring i sina
inkomstförhållanden eller av sin arbetstid eller andra omständigheter, som
påverkar rätten till sjukpenning eller sjukpenningens storlek.

Allmän försä kringskassa skall i den utsträckning det skäligen påkallas

genom förfrågningar hos de försäkrade eller på annat lämpligt sätt inhämta

uppgifter om den försäkrades inkomstförhållanden, arbetstid och andra

omständigheter som har betydelse för sjukpenningförsäkringen.

8 § Vid bedöma nde huruvida fullständig nedsättning av arbetsförmågan
föreligger skall, om sju kdomen kan antas vara kortvarig, särskilt beaktas

huruvida den försäkrade på grund av sjukdomen är ur stånd att utföra sitt

vanliga eller därmed jämförligt arbete. Om den försäkrade på grund av

sjukdomen behöver avstå från förvärvsarbete under minst hälften av sin

normala arbetstid en viss dag, skall hans arbetsförmåga anses nedsatt i
minst motsvarande mån den dagen.

�r den försäkrade föremål för åtgärd av beskaffenhet, som angives i 2

kap. 11 §, skall arbetsförmågan anses nedsatt i den mån den försäkrade på

grund av åtgärden är hindrad att utföra förvärvsarbete.

�&tnjuter den försäkrade förtidspension enligt denna lag, skall vid pröv ­

ning av den försäkrades rätt till sjukpenning bedömningen av hans arbets­

förmåga ske med bortseende från den nedsättning av arbetsförmågan, som

ligger till grund för utgående pension.

Som sjukperiod anses tid, under vilken en försäkrad i oavbruten följd

lider av sjukdom som avses i 7 §.

476

' Senaste lydelse 1986:247.

¬

background image

l�

För den dag då anmälan om sjukdomsfallet gjordes hos den allmän-

SFS 1987:223

na försäkringskassan och de följande 13 dagarna i sjukperioden utges

sjukpenning som svarar mot sjukpenninggrundande inkomst av anställning
endast under förutsättning att den försäkrade skulle ha utfört förvärvsarbe­
te om han inte h ade varit sjuk.

Utges sjukpenning för tid före anmälan skall dock vad som föreskrivs i

första stycket gälla som om den första ersättningsdagen var sjukanmäl-

ningsdag.

Med tid för förvärvsarbete epligt första stycket jämställs
1. ledighet för semester,
2. ledighet under studietid för vilken oavkortade löneförmåner utges,
3. ledighet under tid då den försäkrade genomgår sådan utbildning eller

undervisning som anges i 5 § tredje stycket 2 eller uppbär korttidsstudie­

stöd enligt studiestödslagen (1973; 349), och

4. ledighet för ferier eller för motsvarande uppehåll för lärare som är

anställda inom utbildningsväsendet.

10 a § Om den försäkrades sjukpenning i fall som avses i 10 § svarar mot
sjukpenninggrundande inkomst av enbart anställning, skall till grund för

beräkningen av beloppet av hel sjukpenning för dag läggas det tal som

erhålls när 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten delas med

årsarbetstiden.

Skall sjukpenning utges för endast en dag multipliceras det enligt första

stycket erhållna talet med an talet timmar av ordinarie arbetstid eller där­
emot svarande normal arbetstid. Produkten utgör hel sjukpenning för

dagen.

Skall sjukpenning utges för mer än en dag multipliceras det enligt första

stycket erhållna talet med det sammanlagda antalet timmar av ordinarie
arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid som belöper på dagarna.
Det tal som därvid erhålls delas med antalet dagar med sjukpenning.

Kvoten utgör beloppet av hel sjukpenning för dag.

Det enligt första stycket erhållna talet avrundas till närmaste hela kron­

tal. Om antalet timmar enligt andra stycket eller det sammanlagda antalet

timmar enligt tredje stycket inte uppgår till ett helt timtal skall avrundning

ske till närmaste hela timtal, varvid halv timme avrundas uppåt. Sjukpen­

ning avrundas till närmaste hela krontal.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket

får meddela föreskrifter om schablonberäkning av ordinarie arbetstid och
däremot svarande normal arbetstid.

10 b § Om den försäkrades sjukpenning i fall som avses i 10 § svarar mot

sjukpenninggrundande inkomst av såväl anställning som annat förvärvsar­

bete beräknas beloppet av hel sjukpenning för dag enligt följande. Den del

av sjukpenningen som svarar mot inkomst av anställning beräknas enligt
10 a § första-fjärde styckena. Den del som svarar mot inkomst av annat
förvärvsarbete beräknas enligt 4 § första stycket,

^ Senaste lydelse 1985:87. �ndringen innebär bl. a. att fjärde och femte sty ckena

upphävs.

477

¬

background image

SFS 1987:223

10 c § Utan hinder av föreskrifterna i 1 0-10 b §§ beräknas sjukpenning
enligt 4 § första stycket när den försäkrade

1. är helt eller delvis arbetslös och anmäld som arbetssökande på ar­

betsförmedling samt är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som
svarar mot den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten,

2. skall uppbära sjukpenning för tid då annars havandeskapspenning

eller föräldrapenning skulle ha uppburits,

3. skall uppbära sjukpenning med tillämpning av 8 § andra stycket, eller
4. är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller efter förmedling av en

arbetsmarknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning.

Vid beräkning av sjukpenning på en sjukpenninggrundande inkomst som

omfattar ersättning för sådan vård som avses i 12 § skall sjukpenning som
svarar mot denna ersättning beräknas enligt 4 § första stycket.

11

Om en försäkrad gör anmälan till den al lmänna försäkringskassan

skall sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete inte

utges för de första 3 eller 30 dagarna av vaije sjukperiod, den dag då

sjukdomsfallet inträffade inräknad {karenstid). Vid beräkning av karenstid
skall, om en sjukperiod böljar inom 20 dagar efter föregående sjukperiods
slut, de båda perioderna anses såsom en sjukperiod.

En försäkrad, som gjort anmälan enligt första stycket, får övergå till

försäkring med kortare karenstid eller utan karenstid, om han inte har fyllt
55 år. En sådan ändring skall bli gällande 30 dagar efter den, då framställ­
ningen gjordes hos kassan, men får ej tillämpas vid sjukdom som inträffat
innan ändringen blivit gällande.

14 § Sjukpenning får inte utges för tid innan anmälan om sjukdomsfallet

har gjorts hos den allmänna försäkringskassan, där inte hinder mött för

sådan anmälan eller annars särskilda skäl föranleder att sjukpenning bör

utges.

478

16 §® Om en arbetstagare har rätt till lön under sjukdom enligt statliga,

kommunala eller landstingskommunala bestämmelser, kan regeringen fö­
reskriva undantag helt eller delvis från bestämmelserna om rätt till sjuk­
penning.

I den mån såd ant undantag inte har föreskrivits får arbetsgivaren i den

ordning regeringen bestämmer uppbära arbetstagarens sjukpenning till den
del den inte överstiger den utbetalda lönen.

En överenskommelse, som innebär att en arbetsgivare som har utgivit

lön till en arbetstagare under sjukdom har rätt att uppbära dennes sjukpen­
ning, är bindande för försäkringskassan om den har form av kollektivavtal

och på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation som är
att anse som huvudorganisation. Ett sådant kollektivavtal får en arbetsgi­

vare som är bunden av avtalet efter överenskommelse åberopa även i fråga

om arbetstagare som inte omfattas av avtalet men sysselsätts i arbete som
avses i det. Regeringen får meddela föreskrifter om sjukpenningberäkning

' Senaste lydelse 1985:87.

" Senaste lydelse J984 ; 685,

¬

background image

och handläggning av isju kfall för ar betstagare hos staten som omfa ttas av

SFS 1987:223

sådant avtal.

Regeringen får även meddela föreskrifter om sjukpenningberäkning för

arbetstagare med statligt reglerad anställning som är anställda hos en
annan arbetsgivare än staten och som omfattas av sådant kollektivavtal
som anges i tr edje stycket.

Har en försäkrad drabbats av sjukdom utom riket och därvid erhållit

underhåll genom utrikesförvaltningens försorg får förvaltningen i den ord­
ning regeringen bestämmer från försäkringskassan erhålla den försäkrades
sjukpenning i den mån den inte överstiger vad som har utgivits i underhåll.

17 §' Sjukpenning får, om omständigheterna motiverar det, dras in eller

sättas ned om en försäkrad

a) vägrar att ta emot besök av en person, som fått i uppdrag av försäk­

ringskassan att utreda rätten till sjukp enning eller behovet av rehabilite­
ringsåtgärd,

b) underlåter att meddela försäkringskassan sin vistelseadress när han

under sjukdomsfall vistas annat än tillfälligt på annan adress än den som
angetts till kassan,

c) underlåter att enligt 6 § första stycket anmäla sådan ändring, som är

av betydelse för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek.

Angående nedsättning eller indragning i andra fall av ersättning som här

avses stadgas i 20 kap. 3 §.

4 kap.

6 §'® Hel föräldrapenning utgör lägst 60 kronor om dagen (garantinivå).

Föräldrapenning för de första 180 dagarna utges med belopp motsvaran­

de förälderns sjukpenning, beräknad enligt 3 kap. med undantag av 5 §

Qärde och femte styckena samt 10 a och 10 b §§, om föräldern under minst

240 dagar i följd före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför

har varit försäkrad för en sjukpenning över garantinivån.

Utöver vad som anges i an dra stycket utges föräldrapenning för vaije

barn för 90 dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning, beräk­
nad enligt 3 kap. med undantag av 5 § Qärde och femte styckena samt 10 a

och 10 b §§, oc h 90 dagar med belo pp enligt garantinivån.

Föräldrapenning vid flerbamsbörd enligt 3 § andra stycket beräknas

enligt tredje stycket.

Utan hinder av vad som föreskrivs i a ndra-fjärde styckena skall, om

förälderns sjukpenninggrundande inkomst har sänkts enligt 3 kap. 5 §

tredje stycket 5, föräldrapenningen till des s barnet fyller två år beräknas

lägst på grundval av den sjukpenninggrundande inkomst som gällde innan
sänkningen skedde eller den högre inkomst som löneutvecklingen inom
yrkesområdet därefter föranleder, om föräldern avstår från förvärvsarbete

för vård av barn. �r kvinnan gravid på nytt vid utgången av denna tid och

beräknas barnets födelse ske inom sex månader eller föds barnet inom
nämnda tid, skall hennes föräldrapenning även fortsättningsvis beräknas
på motsvarande sätt.

® Senaste lydelse 1985:999.

Senaste lydelse 1986:384.

479

¬

background image

\

SFS 1987:223

14 §" Hel tillfällig föräldrapenning utges till en för älder som avståf från
förvärvsarbete. Halv eller Qärdedels tillfällig föräldrapenning utges till en
förälder som arbetar högst hälften respektive högst tre Värdedelar av den

tid han skulle ha arbetat om han inte vårdat barnet. Bestämmelserna i 7 §
andra stycket gäller i tillämpliga delar även i fråga om tillfällig föräldrapen­

ning.

Tillfällig föräldrapenning beräknas, för den tid som förmånen avser,

enligt 3 kap. 10 a § när den skall utges på grundval av sjukpenriinggrun-
dande inkomst av anställning och enligt 10 b § nämnda kapitel när den

skall utges på grundval av sjukpenninggrundande inkomst av såväl anställ­

ning som annat förvärvsarbete. I fall som a vses i 3 kap. 5 § femte stycket
beräknas tillfällig föräldrapenning dock inte på grundval av den sjukpen­

ninggrundande inkomst som följer av första-tredje styckena i den paragra­

fen.

Tillfällig föräldrapenning som utges på gr undval av enbart inkomst av

annat förvärvsarbete beräknas enligt 3 kap. 4 § första stycket.

14 a § Utan hinder av föreskrifterna i 14 § andra stycket beräknas tillfäl­

lig föräldrapenning enligt 3 kap. 4 § första stycket

1. när den försäkrade skall uppbära tillfällig föräldrapenning för tid då

annars havandeskapspenning eller föräldrapenning skulle ha uppburits,
eller

2. i fall som avses i 3 kap. 10 c § första stycket 1 och 4 samt andra

stycket.

21 kap.

1 §'^ Den som är inskriven hos en allmän försäkringskassa, men inte är
försäkrad för en sjukpenning som, beräknad enligt 3 kap. 4 § första
stycket, uppgår till garantinivån enligt 4 kap. 6 §, skall kunna genom
frivilliga avgifter försäkra sig för erhållande av sjukpenning eller sjukpen­

ningtillägg.

Den som inte har rätt till sjukpenning enligt 3 kap. 1 § får försäkra sig för

sjukpenning som uppgår till lägst 20 kronor och högst till garantinivån
enligt 4 kap. 6 §. Den som har rätt till sjukpenn ing enligt 3 kap. 1 § får

försäkra sig för sjukpenningtillägg, som tillsammans med den sjukpenning

som han är berättigad till enligt 3 kap. 4 § första stycket uppgår till lägst 20

kronor och högst till garantinivån.

En frivillig försäkring påverkas inte av att den försäkrades sjukpenning

enligt 3 kap., under där angivna förutsättningar, beräknas med tillämpning
av 5 § femte stycket eller 10 a eller 10 b § nämnda kapitel,

Försäkringen skall efter den försäkrades val gälla utan karenstid eller

med en kar enstid av 3 eller 30 dagar.

Rätt till inträde i den frivilliga försäkringen eller förkortning av gällande

karenstid enligt tredje stycket tillkommer endast den som ä r under 55 år.

Ersättning enligt denna paragraf utges inte för tid ef ter ingången av den

månad då den försäkrade börjar uppbära hel förtids- eller ålderspension.

480

" Senaste lydelse 1985:87. �ndrin gen innebär bl. a. alt första stycket upphävs.

Senaste lydelse 1985: 87,

¬

background image

fl

1. Denna lag träder i kraft den 1 de cember 1987.

SFS 1987:223

i-.

2. De nya föreskrifterna i 3 kap. 2 b §, 5 § fjärde och femte styckena

't

samt 10-10 c §§ tillämpas första gången på sjukdomsfall som inträffar

I

efter ikraftträdandet. �ldre bestämmelser i 3 kap. 10 § and ra och tredje
styckena tillämpas fortfarande på sjukdomsfall som inträffat före ikraftträ­
dandet.

ii

3. De nya föreskrifterna i 4 kap. 14 och 14 a §§ tillämpas första gången

äi

på föräldraledighet som böljar efter ikraftträdandet.

I!

4. När en försäkrads årsarbetstid fastställs första gången efter ikraftträ-

dandet skall den, såvida inte fråga är om fastställande av årsarbetstid i

i

samband med inskrivning hos försäkringskassan, gälla från och med den

c

dag då kassan fick kännedom om den försäkrades arbetstidsförhållanden,

j

5. �r årsarbetstid inte fastställd för en försäkrad när sjukdomsfall eller

föräldraledighet anmäls till försäkringskassan första gången efter ikraftträ-

5

dandet, skall kassan genom den gjorda anmälan anses ha fått kännedom
om arbetstidsförhållandena.

6. När försäkringskassan första gången efter ikraftträdandet fastställer

den försäkrades årsarbetstid skall kassan ompröva den sjukpenninggrun­
dande inkomsten. Om därvid denna inkomst skall ändras skall ändringen

;

ske med verkan från och med den dag då årsarbetstiden blir gällande.

:

7. Får försäkringskassan under november 1987 kännedom om att in­

komstförhållandena för en försäkrad, som har en sjukpenninggrundande

;

inkomst som helt eller delvis är att hänföra till anställning, har undergått
ändring av betydelse för rätten till sj ukpenning eller för sjukpenningens
storlek skall ändrin gen av den sjukpenninggrundande inkomsten ske med

verkan från och med den 1 december 1987.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

,1

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt