SFS 1988:881

880881.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:881

Lag

Utkom från trycket

om ändring I lagen (1962:381) om allmän försäkring;

den I2ju)i 1 988

utfärdad den 30 juni 1988 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om

allmän försäkring^

dels att 9 kap. 1 § och 10 kap. 5 § skall upphöra att gälla,
dels att i 16 kap. 10 § ordet "familjepension" skall bytas ut mot "ef ter­

levandepension",

dels att 3 kap. 3, 5 och 8 §§, 5 kap. 2, 4 och 5 §§, 8 kap. 1 -6 §§, 10 kap.

2-4 §§, 14 kap. 1-5 och 7 §§, 16 kap. 1, 2, 5, 6, 8, 9 och 11 § §, 17 kap. 1-
' Prop. 1987/88: 171, SfU 29. rskr. 401.

1898

^ Lagen omtryckt 1982:120.

¬

background image

3 §§, 18 kap, 21 §, 20 kap. 2 och 3 §§ samt rubrikerna till 8 och 14 kap. skall

SFS 1988:881

ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tio nya paragrafer, 8 kap. 7-12 §§, 14

kap. 6 och 8 §§ samt 16 kap. 3 och 7 a §§, av följande lydelse.

3 kap.

3

En försäkrad, som uppbär hel förtidspension eller hel särskild efter­

levandepension enligt denna lag eller uppburit sådan pension under måna­

den närmast före den då han börjat uppbära hel ålderspension, har inte rätt

till sjukpenning. För tid efter ingången av den månad då den försäkrade

fyllt 70 år eller dessförinnan börjat uppbära hel ålderspension enligt denna

lag far sjukpenning utgå för högst 180 dagar.

5 §'' Den allmänna försäkringskassan skall i samband med inskrivning av

en förs äkrad besluta om den försäkrades tillhörighet till sjukpenningför­
säkringen. I fråga om en försäkrad som avses i 1 § första stycket skall

kassan samtidigt fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst

och, om inkomsten helt eller delvis är att hänföra till anställning, dennes
årsarbetstid. Sådan fastställelse skall också ske för försäkrad som avses i
1 § andra stycket så snart anmälan om hans inkomstförhållanden gjorts hos

kassan. Av beslutet skall framgå i vad mån den sjukpenninggrundande

inkomsten är att hänföra till anställning eller till annat förvärvsarbete.
Sjukpenningförsäkringen skall omprövas

a) när kassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållan­

den, arbetstid eller andra omständigheter har undergått ändring av betydel­
se för rätten till sjukpennin g eller för sjukpenningens storlek,

b) när förtidspension eller särskild efterlevandepension enligt denna lag

beviljas den försäkrade eller redan utgående sådan pension ändras med

hänsyn till ändring i den förs äkrades förmåga eller möjlighet att bereda sig

inkomst genom arbete,

c) när delpension enligt särskild lag beviljas den försäkrade eller redan

utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades
arbets- eller inkomstförhållanden, samt

d) när tjänstepension beviljas den försäkrade.

�ndring skall i fall som avs es i fö rsta stycket a) inte ske förrän 14 dagar

efter det försäkringskassan fått kännedom om de ändrade omständigheter­

na. �ndring skall i annat fall sk e så snart anledning till ändringen uppkom­
mit.

Den faststä llda sjukpenninggrundande inkomsten får ej i annat fall än

som avses i första stycket b), c) eller d) sänkas under tid då den försäkrade

1. bedriver studier, för vilka han uppbär studiehjälp, studiemedel eller

särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349), studiestöd en­
ligt lagen (1983: 1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller

bidrag enligt f örordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktoran­

der,

2. genomgår grundutbildning för vuxna (grundvux), vuxenutbildning för

psykiskt utvecklingsstörda (särvux) eller grundläggande svenskundervis­

ning för invandrare och uppbär timersättning för studierna,

^ Senaste lydelse 1985:87.

" Senaste lydelse 1988:671.

1899

¬

background image

SFS 1988:881

3. är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller efter förmedling av en

arbetsmarknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning,

4. är gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvarbete tidigast sex

månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför,

5. är helt eller delvis ledig från förvärvsarbete för vård av b arn, om den

försäkrade är förälder till barnet eller likställs med förälder enligt 1 § la gen
(1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m. och barnet inte har
fyllt ett år. Motsvarande gäller vid adoption av barn som ej fyllt tio år eller

vid mottag ande av sådant barn i avsikt att adoptera det, om mindre än ett

år har förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin vård.

För en försäkrad som avses i tr edje stycket I skall försäkringskassan,

vid sjukdom under utbildningstiden, beräkna sjukpenningen på en sjukpen­

ninggrundande inkomst som har fastställts på grundval av enbart den

inkomst av eget arbete som den försäkrade kan antas få under denna tid.
Om därvid den sjukpenninggrundande inkomsten helt eller delvis är att

hänföra till an ställning, skall årsarbetstiden beräknas på grundval av en­
bart det antal arbetstimmar som den försäkrade kan antas ha i ifrågavaran­

de förvärvsarbete under utbildningstiden.

Under studieuppehåll mellan vår- och hösttermin, då den försäkrade inte

uppbär studiesocial förmån som anges i tred je stycket 1, skall dock sjuk­

penningen för tid efter utgången av en sådan period om 14 dagar som anges

i 10 § be räknas på den sjukpenninggrundande inkomst som följer av förs-

ta-tredje styckena, om sjukpenningen blir högre än sjukpenning beräknad

på den sjukpenninggrundande inkomsten enligt fiärde stycket.

8

Vid bedömande huruvida fullständig nedsättning av arbetsförmågan

föreligger skall, om s jukdomen kan antas vara kortvarig, särskilt beaktas

huruvida den försäkrade på grund av sjukdomen är ur stånd att utföra sitt
vanliga e ller därmed jämförligt arbete. Om den försäkrade på grund av
sjukdomen behöver avstå från förvärvsarbete under minst hälften av sin.

normala arbetstid en viss dag, skall hans arbetsförmåga anses nedsatt i
minst motsvarande mån den dagen.

�r den försäkrade föremål för åtgärd av beskaffenhet, som angives i 2

kap. 11 § skall arbetsfö rmågan anses nedsatt i den mån den försäkrade på

grund av åtgärden är hindrad att utföra förvärvsarbete.

Om den försäkrade uppbär förtidspension eller särskild efterlevandepen­

sion enligt denna lag, skall vid p rövning av den försäkrades rätt till sjuk­

penning bedömningen av hans arbetsförmåga ske med bortseende från den
nedsättning av förmågan eller möjligheten att bereda sig inkomst genom

arbete som ligger till grund för utgående pension.

Som sjukperiod anses tid, under vilken en försäkrad i oavbru ten följd

lider av sjukdom som avses i 7 §.

5 kap.
2

Vid bosättning utom riket är svensk medborgare, som har rätt till

tilläggspension enligt denna lag, berättigad till folkpension I form av ålders-

1900

' Senaste lydelse 1987:2 23.

'' �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

background image

,

/

pension, förtidspension eller efterlevandepension ävensom tillägg till pen-

SFS 1988:881

sion i form av handikappersättning. I fall som nu sagt s utgår folkpensions­
förmånen i förhå llande till det antal år, för vilka den pensionsberättigade
eller, när fråga är om efterlevandepension, den avlidne vid tilläggspensio­

nens beräkning tillgodoräknats pensionspoäng.

Har pensionspoäng tillgodoräknats för minst trettio år, utgår folkpen­

sionsförmånen med o avkortat belopp. I annat fall ut går förmånen med så
stor andel därav som svarar mot förhållandet mellan det antal år, för vilka

pensionspoäng tillgodoräknats, och talet trettio.

�r makar båda berättigade till folkpension enligt denna paragraf och

skulle pensionen för en av makarna, om endast denne varit berättigad till

pension, ha utgått med högre belopp än det sammanlagda beloppet av
makarnas enligt andra stycket beräknade pensioner, skall ett tillägg mot­

svarande skillnaden utgå till pen sionerna med fördelning efter förhållandet

mellan dessa.

4 § Den som ej är svensk medborgare, men är bosatt i Sverige, är på
samma villkor och med samma tilläggsförmåner som svensk medborgare

berättigad till folkpension i form av

a) ålderspension, om han är bosatt i Sverige sedan minst fem år och

efter fyllda sexton år har varit bosatt i Sveri ge under sammanlagt minst tio

år,

b) förtidspension eller handikappersättning, om han antingen är bosatt i

Sverige sedan minst fem år eller, om han är bosatt i Sverige sedan kortare

tid äh fem år, har varit normalt arbetsför oavbrutet minst ett år under
bosättningstiden,

c) barnpension, antingen om den avlidne föräldern omedelbart före sin

död hade varit bosatt i Sverige minst sex månader och barnet vid dödsfallet

var bosatt i Sverige eller om barnet är bosatt i S verige sedan minst sex
månader och ba rnet eller den avlidne föräldern vid dödsfallet var bosatt i

Sverige,

d) omställningspensiop eller särskild efterlevandepension, antingen om

den avlidne omedelbart före sin död hade varit bosatt i Sverige minst fem
år och den efterlevande vid dödsfallet var bosatt i Sverige eller om den
efterlevande är bosatt i Sver ige sedan minst fem år och den efterlevande
eller den avlidne vid dö dsfallet var bosatt i Sverige,

e) vårdbidrag för barn, om föräldern är bosatt i Sverige sedan minst ett

år.

Med bosättningstid likställes, såvitt gäller sjöman, tid för vilken sjö­

mansskatt erlagts.

5 § Förtidspension eller särskild efterlevandepension, till vilken rätt fö­

religger enligt 4 § , ersätts utan hinder av 4 § förs ta stycket a) med ålders­
pension från och med den månad då den pensionsberättigade fyller 65 år.

Barn, för vilket förälder har uppburit vårdbidrag enligt 4 § första stycket

e), är berättigat till förtidspension eller handikappersättning utan hinder av

4 § första stycket b).

1901

/

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt