SFS 1991:1988

911988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

juag

om ändring i lagen (1991:1047) om sjnklön;

SFS 1991:1988

Utkom från trycket

Utfärdad den 19 december 1991.

december 1991

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11, 17 och 20 §§ lagen

(1991:1047) om sjuklön skall ha följande lydelse.

11 § Den allmänna försäkringskassan får företa sjukkontroll under sjuk­

löneperioden genom att

1. göra förfrågan hos arbetstagaren, hans arbetsgiv are, läkare eller nå­

gon annan som kan antas kunna lämna behövliga uppgifter, och

2. besöka arbetstagaren.

Försäkringskassan får utan hinder av sekretess lämna ut uppgift till

arbetsgivaren om vad som framkommit vid sjukkontroll enligt första
stycket, under förutsättning att uppgiften behövs för ställningstagande till
arbetstagarens rätt till sjuklön under sjuklöneperioden. Uppgiften får avse

huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom

eller nedsättningens omfattning.

' Prop. 1991/92:40, SfU5,rskr. 81.

3593

¬

background image

SFS 1991:1988

17 § En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalen­

derår inte beräknas överstiga 90 gånger det för året gällande basbeloppet
enligt 1 k ap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring kan försäkra sig

hos den allmänna försäkringskassan för kostnader för sjuklön enligt denna
lag. Vid beräkningen av de sammanlagda lönekostnaderna bortses från

avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1982:423) om
allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt

på vissa förvärvsinkomster.

Regeringen föreskriver närmare villkor för försäkringen.

20 § Om tvist har uppkommit om arbetstagarens rätt till sjuklön och
tvisten gäller huruvida arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom
eller nedsättningens omfattning eller huruvida arbetstagarförhållande fö­

religger, kan den allmänna försäkringskassa hos vilken arbetstagaren är

inskriven eller skulle ha varit inskriven, om han hade uppfyllt åldersvillko­

ret i 1 kap. 4§ lagen (1962:381) om allmän försäkring, efter skriftlig

ansökan av arbetstagaren, besluta att ersättning för tid som den omtvista­

de sjuklönen avser skall utges från sjukförsäkringen enligt lagen om allmän

försäkring.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt