SFS 1992:1701

921701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1701 Lag

Utkom från trycket

oiEi äedriiig I lageE (1 991:1047) om sjuklön;

den 30 december 1992

utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 � 8, 15 och 17§§ lagen

(1991:1047) om sjuklön skall ha följande lydelse.

3978

' Prop. 1992/93:31, bet. 1992/93: SnJ9, rskr. 1992/93:157.

¬

background image

6 § För dagar i en sjuklöneperiod enligt 7 § som arbetstagaren gått miste

SFS 1992:1701

om lön och andra anställningsförmåner till följd av nedsättningen i arbets­

förmågan gäller

1. att sjuklön inte utges f�r den första dagen f�r vilken sjuklön kan utge s

enligt 8 § första stycket,

2. att sjuklönen f�r de två följan de dagarna utgör 75 procent av anställ­

ningsförmånerna, och

3. att sjuklönen f�r tid därefter utgör 90 procent av anställningsförmå­

nerna.

Vid tillämpning av bestämmelserna i förs ta stycket skall ersättning som

utges till arbetstagaren på grund av förmån av fri gruppsjukförsäkring, som

åtnjuts enligt grunder som fastställs i koll ektivavtal mellan arbetsmarkna­
dens huvudorganisationer, anses som sjuklön från arbetsgivaren. Om ar­

betstagaren har mer än en anställning får vaije arbetsgivare i skälig omfatt­
ning tillgodoräkna sig sådan ersättning som sjulclön.

Om arbetstagaren under de senaste tolv månaderna till följd av bestäm­

melserna i första stycket 1 gått miste om sjuklön från arbetsgivaren f�r

sammanlagt tio dagar, utgör sjuklönen för dag som avses i denna punkt 75

procent av den lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren gått
miste om till f�ljd av nedsättningen i arbetsförmågan.

Om avvikelse från vad som följer av första stycket 1 och 2 föreskrivs i

15 §.

7 § Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsför­

måga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton
kalenderdagarna i sjukperioden. En sju klöneperiod böljar inte om arbets­
tagaren inte avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren. En sjuklöneperiod

som börjat löpa bryt s om anställningen upphör.

Som sjukperiod anses sådan tid under vilken arbetstagaren i oavbruten

följd lider av sjukdom som avses i 4 §.

Om en sjukperiod böljar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod

avslutats skall sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den
tillsammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den
tidigare sjukperioden utgör fjorton kalenderdagar. Vid tillämpning av 6 §

skall beaktas dagar i den tidigare sjuldöneperioden.

8 § Sjuklön skall inte avse mistade förmåner under tid innan arbetsgiva­

ren fått anmälan om sjukdomsfallet. Sjuklönen skall dock avse sådana
förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetsta­

garen varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjort s omedelbart efter
det att hindret upphört.

Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön för mistade förmåner under tid

från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen f�r sjukanmälan
endast om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan under
denna tid genom intyg av läkare eller tandläkare. Intyget behöver inte
innehålla närmare uppgift om vilken sju kdom arbetstagaren lider av. Om
sjuklön utges f�r mistade förmåner under tid före anmälan skall den första
ersättningsdagen eller den tidigare dag fö r vilken sjuklön inte utges enligt

6 § första stycket 1 a nses som sjukanmälningsdag.

^979

¬

background image

SFS 1992:1701

V-fe

Finns det ett beslut enligt 10 § är arbetsgivaren inte skyldig att utge

sjuklön om arbetstagaren inte iakttar vad som har ålagts honom i beslutet.

15 § Om ett beslut en ligt 13 § gäller för arbetsgivaren, utgör arbetstaga­

rens sjuklön, med avvik else från vad som föreskrivs i 6 § f örsta stycket 1

och 2, 90 procent av den lön och andra anställningsförmåner som arbetsta­
garen gått miste om till följd av nedsättningen i arbetsförmågan under
sjuklöneperioden enligt 7 §.

Föreskriften i 6 § andra sty cket skall tillämpas även i frå ga om sjuk lön

enligt denna paragraf.

17

En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalen­

derår inte beräknas överstiga 90 gån ger det för året gälland e basbeloppet
enligt 1 kap. 6 § la gen (1962:381) om allmän försäkring ka n försäkra sig

hos den allmänna försäkringskassan för kostnader för sjuklön enligt denna
lag. Vid beräkningen av de sammanlagda lönekostnaderna bortses från

avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och skatt enligt lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Regeringen föreskriver närmare villkor för försäkringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. �ldre bestämmelser skall

fortfarande gälla i fråga om sjuklön som avser tid före den dagen.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

Senaste lydelse 1991:1988.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt