SFS 2017:1307 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1991:1047) om sjuklön / SFS 2017:1307 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
171307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § lagen (1991:1047) om sjuklön

ska ha följande lydelse.

23 §

2

Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett

belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en
sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till 8,0 prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser

tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124.

2 Senaste lydelse 2011:1073.

SFS 2017:1307

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt