SFS 1996:1062 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1991:1047) om sjuklön / SFS 1996:1062 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
SFS 1996_1062 Lag om ändring i lagen (1991_1047) om sjuklön

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1062
Utkom från trycket
den 19 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 17 §§ lagen (1991:1047) om

sjuklön skall ha följande lydelse.

7 §2 Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsför-
måga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tjugosju ka-
lenderdagarna i sjukperioden. En sjuklöneperiod börjar inte om arbetsta-
garen inte avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren. En sjuklöneperiod som
börjat löpa bryts om anställningen upphör.

Som sjukperiod anses sådan tid under vilken arbetstagaren i oavbruten

följd lider av sjukdom som avses i 4 §.

Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod

avslutats skall sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den till-
sammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidiga-
re sjukperioden utgör tjugoåtta kalenderdagar. Vid tillämpning av 6 § skall
beaktas dagar i den tidigare sjuklöneperioden.

17 §3 En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalen-

derår inte beräknas överstiga 130 gånger det för året gällande basbeloppet
enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring kan försäkra sig
hos den allmänna försäkringskassan för kostnader för sjuklön enligt denna
lag. Vid beräkningen av de sammanlagda lönekostnaderna bortses från av-

gifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift samt från skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löne-
skatt på vissa förvärvsinkomster.

Regeringen föreskriver närmare villkor för försäkringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas i fråga om sjuk-

löneperiod som påbörjas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22.

2

Senaste lydelse 1992:1701.

3

Senaste lydelse 1995:1480.

1811

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt