SFS 1998:96 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1991:1047) om sjuklön / SFS 1998:96 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
SFS 1998_96 Lag om ändring i lagen (1991_1047) om sjuklön

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:96
Utkom från trycket
den 24 mars 1998

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 12 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (1991:1047) om sjuklön

skall ha följande lydelse.

26 §2 I fråga om försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10,

11, 13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket

tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

18 kap. 46 och 47 §§ om Riksförsäkringsverkets tillsyn,

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,
20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,
20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgif-

ter,

20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,
20 kap. 9 a § om undantag från sekretess.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153.

2

Senaste lydelse 1997:281.

246

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt