SFS 2003:424 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1991:1047) om sjuklön / SFS 2003:424 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
030424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om

sjuklön

dels

att 7, 17, 25, 26 och 28 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 17 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 17 a och 17 b §§, av

följande lydelse.

7 §

2

Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsför-

måga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tjugo kalender-
dagarna i sjukperioden. En sjuklöneperiod börjar inte om arbetstagaren inte
avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren. En sjuklöneperiod börjar dock se-
nast dag för vilken arbetstagaren erhåller sådan reseersättning som avses i
andra stycket. En sjuklöneperiod som börjat löpa bryts om anställningen
upphör.

Som sjukperiod anses sådan tid under vilken arbetstagaren i oavbruten

följd lider av sjukdom som avses i 4 §. Sjukperioden omfattar också tid då
arbetstagaren för att underlätta återgång i arbetet i stället för sjuklön erhåller
ersättning för resor till och från arbetet. Detta gäller även dag med reseersätt-
ning då sjuklön inte skulle ha utgivits enligt 6 § första stycket 1.

Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod

avslutats skall sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den till-
sammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare
sjukperioden utgör tjugoen kalenderdagar. Vid tillämpning av 6 § skall be-
aktas dagar i den tidigare sjuklöneperioden.

Ersättning för vissa kostnader för sjuklön

17 §

3

En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalen-

derår uppgår till högst 160 gånger det för året gällande prisbasbeloppet en-
ligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring kan hos den allmänna
försäkringskassan begära ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 a §.
Vid beräkningen av de sammanlagda lönekostnaderna bortses från avgifter
enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löne-

1

Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235.

2

Senaste lydelse 2000:382.

3

Senaste lydelse 2000:991.

SFS 2003:424

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

6

SFS 2003:376�435

background image

2

SFS 2003:424

avgift samt från skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster. Vidare bortses från arbetsgivarens lönekostnader för ar-
betstagare för vilka beslut enligt 13 § gäller och från ersättning som arbets-
givare betalar till försäkringskassan till följd av bestämmelserna i 24 § första
stycket.

17 a §

En arbetsgivare som avses i 17 § och vars kostnader för sjuklön en-

ligt 6 §, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt som sägs i 17 §, under
ett kalenderår överstiger 90 procent av den genomsnittliga årliga sjuklöne-
kostnaden för samtliga arbetsgivare, erhåller efter ansökan hos den allmänna
försäkringskassan ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring för överskjutande del av sjuklönekostnaden, dock med
begränsningar som följer av andra stycket, 17 b § och föreskrifter som med-
delas med stöd av sistnämnda paragraf.

Ersättning lämnas inte för arbetsgivarens kostnader för sjuklön till arbets-

tagare för vilka beslut enligt 13 § gäller.

17 b §

En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader enligt 17 § över-

stiger 100 men inte 130 prisbasbelopp har rätt till ersättning som motsvarar
75 procent av den överskridande sjuklönekostnaden enligt 17 a §.

En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader enligt 17 § överstiger

130 men inte 160 prisbasbelopp har rätt till ersättning som motsvarar 50 pro-
cent av den överskjutande sjuklönekostnaden enligt 17 a §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

närmare villkor för rätten till ersättning för sjuklönekostnader. Regeringen
får därvid föreskriva de begränsningar i rätten till ersättning för sjuklöne-
kostnader som kan följa av EG-fördragets regler om statligt stöd.

25 §

4

�renden enligt 10, 13, 14, 16 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och

27 § andra stycket prövas av den allmänna försäkringskassa som enligt
5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende
sjukpenning till arbetstagaren. �r arbetstagaren inte försäkrad för sjukpen-
ning, skall ärendet handläggas av den kassa inom vars område arbetsgivaren
är registrerad hos skattemyndighet för inbetalning och redovisning av ar-
betstagares skatt. Om arbetsgivaren inte är registrerad enligt vad som nu
sagts, prövas frågan av den försäkringskassa inom vars område arbetsgiva-
ren är bosatt. I övriga fall görs prövningen av Stockholms läns allmänna för-
säkringskassa.

Behörig att ta emot anmälningar och uppgifter från arbetsgivaren enligt

12 § och att handlägga ärenden om ersättning enligt 17 a § är den försäk-
ringskassa som avses i första stycket andra meningen. Om arbetsgivaren inte
är registrerad enligt vad som sägs där, tillämpas första stycket tredje och
fjärde meningen.

Den behöriga försäkringskassan får uppdra åt en annan försäkringskassa

att handlägga ärenden enligt 10, 13, 14, 16, 17 a och 20 §§ samt 24 § andra
stycket och 27 § andra stycket.

4

Senaste lydelse 1999:817.

background image

3

SFS 2003:424

26 §

5

I fråga om försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10,

11, 13, 14, 16, 17 a och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket
tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

18 kap. 46 och 47 §§ om Riksförsäkringsverkets tillsyn,
20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,
20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,
20 kap. 8 § första�tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgif-

ter,

20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,
20 kap. 9 a § om undantag från sekretess.

28 §

De föreskrifter om omprövning och ändring av försäkringskassans

beslut som finns i 20 kap. 10 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän för-
säkring skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om

beslut enligt 10 eller 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 a eller 20 § eller

24 § andra stycket, samt

beslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.
Vidare skall föreskrifterna i 20 kap. 11�13 §§ samma lag om överkla-

gande av försäkringskassas eller domstols beslut tillämpas på motsvarande
sätt i fråga om

beslut enligt 10 § första stycket 2, 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 a

eller 20 § eller 24 § andra stycket.

I övrigt får försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft i fråga om 7 § den 1 juli 2003 och i övrigt vid

den senare tidpunkt regeringen bestämmer.

2. Den nya lydelsen av 7 § tillämpas i fråga om sjuklöneperiod som på-

börjas efter utgången av juni månad 2003.

3. När den nya lydelsen av 17 § och nya 17 a och 17 b §§ träder i kraft till-

lämpas de i fråga om sjuklönekostnader som gäller sjuklöneperiod som på-
börjas efter utgången av juni månad 2003.

4. Vid tillämpning av 17 § i dess nya lydelse och av nya 17 a och 17 b §§

med avseende på tid under år 2003 beaktas arbetsgivarens sammanlagda lö-
nekostnader och sjuklönekostnader liksom den genomsnittliga sjuklönekost-
naden för tiden från och med den 1 juli 2003 till utgången av december
2003. De sammanlagda lönekostnaderna skall därvid multipliceras med talet
två.

5. Försäkring enligt den äldre lydelsen av 17 § får inte tecknas efter ut-

gången av juni månad 2003. Den äldre lydelsen av 17, 25, 26 och 28 §§ till-
lämpas fortfarande beträffande försäkringar som tecknats före den 1 juli
2003.

5

Senaste lydelse 1998:96.

background image

4

SFS 2003:424

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Kjell

Rempler

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt