SFS 2004:788 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1991:1047) om sjuklön / SFS 2004:788 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
040788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om

sjuklön

dels att 25 § skall upphöra att gälla,
dels att 10�14, 16�17 a, 20, 24, 26 och 28 §§ samt rubriken närmast före

20 § skall ha följande lydelse.

10 §

Försäkringskassan skall, under förutsättning att det finns särskilda

skäl som talar för det, självmant eller på framställning av arbetsgivaren
ålägga arbetstagaren att genom intyg av läkare eller tandläkare styrka ned-
sättningen av arbetsförmågan

1. från och med en tidigare dag än sjunde kalenderdagen efter sjukanmäl-

ningsdagen i en pågående sjukperiod, eller

2. från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod.
Ett beslut enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år.
Ett beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart, om inte något annat

anges i beslutet eller bestäms av en domstol som prövar beslutet.

11 §

2

Försäkringskassan får företa sjukkontroll under sjuklöneperioden ge-

nom att

1. göra förfrågan hos arbetstagaren, hans arbetsgivare, läkare eller någon

annan som kan antas kunna lämna behövliga uppgifter, och

2. besöka arbetstagaren.
Försäkringskassan får utan hinder av sekretess lämna ut uppgift till arbets-

givaren om vad som framkommit vid sjukkontroll enligt första stycket, un-
der förutsättning att uppgiften behövs för ställningstagande till arbetstaga-
rens rätt till sjuklön under sjuklöneperioden. Uppgiften får avse huruvida ar-
betstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller nedsätt-
ningens omfattning.

12 §

3

Arbetsgivaren skall till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som

har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och an-
ställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan skall göras
inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1991:1988.

3 Senaste lydelse 2001:1116.

SFS 2004:788

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:788

Om anmälningsskyldighet vid inträffad arbetsskada finns föreskrifter i la-

gen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

13 §

4

Försäkringskassan kan, efter skriftlig ansökan, besluta om särskilt

högriskskydd för en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt la-
gen (1962:381) om allmän försäkring. Ett sådant beslut får meddelas om den
sökande har en sjukdom som under en tolvmånadersperiod

1. kan antas medföra ett större antal sjukperioder, eller
2. medför risk för en eller flera längre sjukperioder.
Ett beslut som avses i första stycket får även meddelas för en sjukperiod

när den sökande som givare av biologiskt material enligt lagen (1995:831)
om transplantation m.m. har rätt till sjuklön till följd av ingrepp för att ta till
vara det biologiska materialet eller förberedelser för sådant ingrepp.

För den som avses i första stycket 1 och andra stycket skall 15 och 16 §§

tillämpas på sökanden och dennes arbetsgivare. För den som avses i första
stycket 2 skall endast 16 § tillämpas.

Ett beslut enligt första och andra styckena skall avse den sökandes samt-

liga anställningar. Ett beslut enligt första stycket skall gälla från och med
den kalendermånad då ansökan gjordes hos Försäkringskassan eller från och
med den senare kalendermånad som anges i beslutet. Detta beslut gäller till
och med den dag som anges i beslutet eller, om det finns särskilda skäl, tills
vidare. Beslutet skall upphävas om villkoret enligt första stycket andra me-
ningen 1 eller 2 inte längre är uppfyllt. Om beslutet upphävs skall Försäk-
ringskassan på lämpligt sätt underrätta arbetsgivaren om detta.

14 §

5

En arbetstagare som har gjort ansökan enligt 13 § första stycket är

skyldig att genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in ut-
låtande över undersökningen, om Försäkringskassan finner att det behövs
för ärendets bedömning. För arbetstagarens utgifter för undersökningen och
för utlåtande över undersökningen lämnas ersättning från sjukförsäkringen
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i enlighet med föreskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer.

16 §

En arbetsgivare hos vilken ett beslut enligt 13 § gäller har rätt till er-

sättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
för de kostnader för sjuklön som han har haft för arbetstagaren enligt denna
lag.

Utbetalning görs av Försäkringskassan efter skriftlig ansökan av arbetsgi-

varen.

Ersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än tolv månader före an-

sökningsmånaden.

17 §

6

En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalen-

derår uppgår till högst 160 gånger det för året gällande prisbasbeloppet en-
ligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring kan hos Försäkrings-

4 Senaste lydelse 2001:1116.

5 Senaste lydelse 2001:1116.

6 Senaste lydelse 2003:424.

background image

3

SFS 2004:788

kassan begära ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 a §. Vid beräk-
ningen av de sammanlagda lönekostnaderna bortses från avgifter enligt soci-
alavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt
från skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin-
komster. Vidare bortses från arbetsgivarens lönekostnader för arbetstagare
för vilka beslut enligt 13 § gäller och från ersättning som arbetsgivare beta-
lar till Försäkringskassan till följd av bestämmelserna i 24 § första stycket.

17 a §

7

En arbetsgivare som avses i 17 § och vars kostnader för sjuklön en-

ligt 6 §, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt som sägs i 17 §, under
ett kalenderår överstiger 90 procent av den genomsnittliga årliga sjuklöne-
kostnaden för samtliga arbetsgivare, erhåller efter ansökan hos Försäkrings-
kassan ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring för överskjutande del av sjuklönekostnaden, dock med begräns-
ningar som följer av andra stycket, 17 b § och föreskrifter som meddelas
med stöd av sistnämnda paragraf.

Ersättning lämnas inte för arbetsgivarens kostnader för sjuklön till arbets-

tagare för vilka beslut enligt 13 § gäller.

Ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön

20 §

8

Om tvist har uppkommit om arbetstagarens rätt till sjuklön och tvis-

ten gäller huruvida arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller
nedsättningens omfattning eller huruvida arbetstagarförhållande föreligger,
kan Försäkringskassan, efter skriftlig ansökan av en arbetstagare som är för-
säkrad för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, be-
sluta att ersättning för tid som den omtvistade sjuklönen avser skall utges
från sjukförsäkringen enligt lagen om allmän försäkring.

24 §

I den utsträckning som ersättning enligt 20 § har utbetalats inträder

Försäkringskassan i arbetstagarens rätt enligt denna lag mot arbetsgivaren.

Om arbetstagaren har mottagit ersättning enligt 20 § och därefter har er-

hållit den omtvistade sjuklönen eller del därav, skall ersättningen i motsva-
rande utsträckning återbetalas.

26 §

9

I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10,

11, 13, 14, 16, 17 a § och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra
stycket tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring:

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,
20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,
20 kap. 8 § första�tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgif-

ter,

7 Senaste lydelse 2003:424.

8 Senaste lydelse 1999:817.

9 Senaste lydelse 2003:424.

background image

4

SFS 2004:788

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,
20 kap. 9 a § om undantag från sekretess.

28 §

10

De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans

beslut som finns i 20 kap. 10 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän för-
säkring skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om

beslut enligt 10 eller 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 a eller 20 § eller

24 § andra stycket, samt

beslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.
Vidare skall föreskrifterna i 20 kap. 11�13 §§ samma lag om överkla-

gande av Försäkringskassans eller domstols beslut tillämpas på motsvarande
sätt i fråga om

beslut enligt 10 § första stycket 2, 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 a el-

ler 20 § eller 24 § andra stycket.

I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har medde-

lats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i
punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisnings-
beslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Kjell

Rempler

(Socialdepartementet)

10 Senaste lydelse 2003:424.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt