SFS 2010:421 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1991:1047) om sjuklön / SFS 2010:421 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
100421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om

sjuklön

dels att 17 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

Ersättning för vissa kostnader för sjuklön

17 §

2

En arbetsgivare vars kostnader för sjuklön enligt 6 §, inklusive därpå

belöpande avgifter och skatt, under ett kalenderår överstiger två och en halv
gånger den beräknade genomsnittliga årliga sjuklönekostnaden för samtliga
arbetsgivare erhåller, efter ansökan hos Försäkringskassan, ersättning från
sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för överskju-
tande del av sjuklönekostnaden, dock med den begränsning som följer av
17 a § första stycket.

Med avgifter och skatt enligt första stycket avses avgifter enligt socialav-

giftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt
skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkoms-
ter.

17 a §

3

Ersättning enligt 17 § lämnas inte för arbetsgivarens kostnader för

sjuklön till arbetstagare för vilka beslut enligt 13 § gäller.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om villkor för rätten till ersättning för sjuklönekostnader
enligt 17 §.

28 §

4

De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans

beslut som finns i 20 kap. 10 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän för-
säkring ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om

� beslut enligt 10 eller 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 eller 20 § eller

24 § andra stycket, samt

� beslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.

1 Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276.

2 Senaste lydelse 2004:1241.

3 Tidigare 17 a § upphävd genom 2004:1241.

4 Senaste lydelse 2004:1241.

SFS 2010:421

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

2

SFS 2010:421

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Vidare ska föreskrifterna i 20 kap. 11�13 §§ samma lag om överklagande

av Försäkringskassans eller domstols beslut tillämpas på motsvarande sätt i
fråga om beslut enligt 10 § första stycket 2, 13 §, 14 § andra meningen, 16,
17 eller 20 § eller 24 § andra stycket.

I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Den nya lydelsen av 17 § och nya 17 a § tillämpas i fråga om sjuk-

lönekostnader som gäller sjuklöneperiod som påbörjas efter utgången av juni
månad 2010.

3. Vid tillämpning av 17 § i dess nya lydelse och av nya 17 a § med avse-

ende på tid under år 2010 beaktas och beräknas arbetsgivarens sjuk-
lönekostnader liksom den genomsnittliga sjuklönekostnaden för tiden från
och med den 1 juli 2010 till utgången av december 2010.

4. Försäkring enligt den äldre lydelsen av 17 § får inte tecknas efter ut-

gången av juni månad 2010. Den äldre lydelsen av 17 och 28 §§ tillämpas
fortfarande, för år 2010, beträffande försäkringar som tecknats före den
1 juli 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt