SFS 2010:422 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1991:1047) om sjuklön / SFS 2010:422 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
100422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 och 28 §§ lagen (1991:1047)

om sjuklön ska ha följande lydelse.

17 §

2

En arbetsgivare vars kostnader för sjuklön enligt 6 §, inklusive därpå

belöpande avgifter och skatt, under ett kalenderår överstiger två och en halv
gånger den beräknade genomsnittliga årliga sjuklönekostnaden för samtliga
arbetsgivare erhåller efter ansökan ersättning från Försäkringskassan för
överskjutande del av sjuklönekostnaden, dock med den begränsning som föl-
jer av 17 a § första stycket.

Med avgifter och skatt enligt första stycket avses avgifter enligt social-

avgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt
skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin-
komster.

28 §

3

De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans

beslut som finns i 113 kap. 3�9 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas på
motsvarande sätt i fråga om

� beslut enligt 10 eller 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17 eller 20 § eller

24 § andra stycket, samt

� beslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.
Vidare ska föreskrifterna i 113 kap. 10�20 och 21 §§ socialförsäkrings-

balken om överklagande av Försäkringskassans eller domstols beslut tilläm-
pas på motsvarande sätt i fråga om beslut enligt 10 § första stycket 2, 13 §,
14 § andra meningen, 16, 17 eller 20 § eller 24 § andra stycket.

I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276.

2 Senaste lydelse 2010:421.

3 Senaste lydelse 2010:421.

SFS 2010:422

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt