SFS 2010:1248 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1991:1047) om sjuklön / SFS 2010:1248 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
101248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14, 16, 20, 23 och 26 §§ lagen

(1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.

14 §

2

En arbetstagare som har gjort ansökan enligt 13 § första stycket är

skyldig att genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in ut-
låtande över undersökningen, om Försäkringskassan finner att det behövs för
ärendets bedömning. För arbetstagarens utgifter för undersökningen och för
utlåtande över undersökningen lämnas ersättning av Försäkringskassan i en-
lighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

16 §

3

En arbetsgivare hos vilken ett beslut enligt 13 § gäller har rätt till er-

sättning av Försäkringskassan för de kostnader för sjuklön som han har haft
för arbetstagaren enligt denna lag.

Utbetalning görs av Försäkringskassan efter skriftlig ansökan av arbets-

givaren.

Ersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än tolv månader före an-

sökningsmånaden.

20 §

4

Om tvist har uppkommit om arbetstagarens rätt till sjuklön och tvis-

ten gäller huruvida arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller ned-
sättningens omfattning eller huruvida arbetstagarförhållande föreligger, kan
Försäkringskassan, efter skriftlig ansökan av en arbetstagare som är försäk-
rad för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken, besluta att ersättning för
tid som den omtvistade sjuklönen avser ska utges av Försäkringskassan.

23 §

5

Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett

belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av beräkningsunder-
laget för sjukpenning enligt 28 kap. 7 § 1 socialförsäkringsbalken för en för-
säkrad med en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till 7,5 prisbas-
belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ balken.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2004:788.

3 Senaste lydelse 2004:788.

4 Senaste lydelse 2004:788.

5 Senaste lydelse 2006:1539.

SFS 2010:1248

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1248

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

26 §

6

I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10,

11, 13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket
tillämpas följande föreskrifter i socialförsäkringsbalken:

� 107 kap. 9 och 10 §§ om förbud mot utmätning och överlåtelse,
� 107 kap. 12 § om preskription,
� 108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet,
� 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta,
� 110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyldighet

att lämna uppgifter,

� 110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder,
� 110 kap. 39 och 42 §§ om undantag från sekretess,
� 110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indrag-

ning eller nedsättning av ersättning,

� 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108 kap. 10 § om interimistiska beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser i 20 och 23 §§ gäller för förmåner som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 2007:200.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt