SFS 2012:941 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1994:260) om offentlig anställning / SFS 2012:941 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
120941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1994:260) om offentlig

anställning ska ha följande lydelse.

21 §

2

Föreskrifterna i 14�19 §§ gäller inte

1. dem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den
lagen,

2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn, för förseelser i denna yrkes-
utövning som ska prövas av inspektionen eller Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd,

3. djurhälsopersonal för förseelser i yrkesutövningen som ska prövas av

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

2 Senaste lydelse 2010:667.

SFS 2012:941

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt