SFS 2014:758 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1994:260) om offentlig anställning / SFS 2014:758 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
140758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 19 och 31 §§ lagen (1994:260)

om offentlig anställning ska ha följande lydelse.

5 §

Utöver de krav på svenskt medborgarskap som följer av regeringsfor-

men eller någon annan lag gäller också att bara svenska medborgare får ha en
anställning som åklagare eller polisman eller ha en militär anställning.

19 §

Disciplinpåföljd får inte meddelas efter det att arbetstagarens anställ-

ning har upphört eller uppsägning har ägt rum.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om arbetstagaren övergår från en

myndighet till en annan

1. inom domstolsväsendet,
2. inom åklagarväsendet, eller
3. mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

31 §

2

En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesför-

valtningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvarshögskolan eller Försvarets
radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om
det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:463.

SFS 2014:758

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt