SFS 2015:384 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1994:260) om offentlig anställning / SFS 2015:384 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
150384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning;

utfärdad den 11 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 § lagen (1994:260) om offentlig

anställning ska ha följande lydelse.

33 §

2

�r chefen för Arbetsgivarverket anställd för bestämd tid, får han eller

hon skiljas från sin anställning före utgången av denna tid, om det är nödvän-
digt av hänsyn till verkets bästa.

�r chefen för någon annan förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart

under regeringen anställd för bestämd tid, får han eller hon förflyttas till en
annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt, om det är påkallat av
organisatoriska skäl eller annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens
bästa.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. �ldre föreskrifter ska fortfarande gälla för anställning som beslutats före

lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:78, bet. 2014/15:FiU31, rskr. 2014/15:223.

2 Senaste lydelse 1997:178.

SFS 2015:384

Utkom från trycket
den 22 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt