SFS 1986:430

860430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:430

Utkom från trycket

den 17 juni 1986
Omtryck

Lag

om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning;

utfärdad den 29 maj 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 k ap. 3 § lagen (1976:600) om

offentlig anställning^ skall ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag är, med de undantag som framgår av 2-6 §§, tillämplig på

arbetstagare hos

1. staten,
2. kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar,

kyrkliga samfalligheter eller allmänna försäkringskassor,

3. andra arbetsgivare, om anställningen är statligt reglerad. Lag

(1982:100).

2 § Lagen gäller ej statsråden eller riksdagens ombudsmän och ej heller
den som är anställd på annan prästerlig tjänst än sådan som omfattas av 1 §
2.

3 § I fråga om justitieråd eller regeringsråd gäller ej 10, 12, 16 och 17 kap.

I fråga om justitie kanslem gäller ej 10 kap.

4 § I fråga om arbetstagare som är av svenska staten lokalanställd utom

riket gäller lagen endast den som är svensk medborgare.

5 § I fråga om arbetstagare hos kommun, landstingskommun, kommu­

nalförbund, församling eller kyrklig samfallighet gäller 4 -17 kap. endast

om anställningen är statligt reglerad och ej avser prästerlig tjänst. Lag
(1981:372).

6 § Lagen gäller inte arbetstagare som har an visats beredskapsarbete,

arbete i ungdomslag eller skyd dat arbete. Lag (1985:275).

(�

836

' Prop. 1985/86: 116, AU 17. rskr. 254.

^ L agen omtryckt senast 1982: 100.

¬

background image

1 kap. Allmänna bestämmelser

SFS 1986:430

il § Med statligt reglerad anställning förstås i de nna lag anställning där

enligt lag eller särskilt beslut av riksdagen avlöningsförmånerna fastställes

under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm­
mer.

2 § Lagens bestämmelser om tjänst äger motsvarande tillämpning på

vikariat, om ej annat föreskrives.

3 § I fråga om arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter utövar

riksdagen sådan befogenhet att meddela föreskrifter som enligt denna lag
tillkommer regeringen. Annan befogenhet som enligt lagen tillkommer
regeringen utövas i fråga om sådan arbetstagare av riksdagen eller myndig­

het som riksdagen bestämmer.

4 § Av lagen (1976:580) o m medbestämmande i arbetslivet och lagen

(1982:80) om anställningsskydd framgår att vad som sägs där skall tilläm­

pas i de n mån något annat inte föreskrivs i lag eller i författning s om har

meddelats med stöd av lag. Lag (1982:100).

5 § Föreskrifterna i 2 samt 21 och 22 §§ lagen (1976:580) om medbestäm­

mande i arbetslivet skall inte tillämpas i anställningsförhållanden som

omfattas av denna lag.

Föreskrifterna i 11 �14 § § lagen om m edbestämmande i arbe tslivet skall

inte tillämpas i fråg a om beslut som meddelas med stöd av 10-13 kap. Lag
(1982:100).

6 § I fråga om statligt reglerade anställningar skall även föreskrifter i

andra författningar än lagar tillämpas utan hinder av att de avviker från
lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detsamma gäller i fråg a om anställ­

ningar hos riksdagen eller de ss myndigheter. Lag (1982:100).

3 kap. Arbetskonflikter och skadestånd

1 § I arbete, som består i m yndighetsutövning eller som är oundgängli­

gen nödvändigt för att genomföra myndighetsutövning, får stridsåtgärd
vidtagas endast i form av lo ckout, strejk, vägran att arbeta på övertid eller

nyanställningsblockad. I sådant arbete får stridsåtgärd ej vidtagas på grund

av annat än förhållandet mellan a rbetsgivare och sådan arbetstagare som
omfattas av denna lag.

�ven i annat arbete än som sägs i första stycket är stridsåtgärd med syfte

. att påverka inhemska politiska förhållanden otillåten inom lagens tillämp­

ningsområde.

2 § Uppkommer tvist i fråga huruvida viss stridsåtgärd är tillåten enligt
denna lag, får åtgärden ej vidtagas förrän tvisten har avgjorts slutligt.

3 § Arbetstagare får deltaga i stridsåtgärd endast efter beslut av arbetsta­
garorganisation som har anordnat åtgärden.

837

¬

background image

SFS 1986:430

4 § Arbetstagarorganisation får ej anordna eller på annat sätt föranleda
stridsåtgärd som enligt 1 eller 2 § ej är tillåten. Sådan organisation får ej

heller genom understöd eller på annat sätt medverka vid otillåten str idsåt­

gärd. Arbetstagarorganisation är även skyldig att, om otillåten stridsåtgärd
av medlem förestår eller pågår, söka hindra åtgärden eller verka för dess

upphörande.

5 § Har stridsåtgärd i strid mot 3 § vidtagits av arbetstagare som tillhör
arbetstagarorganisation, åligger det arbetsgivaren och arbetstagarorganisa­

tionen att omedelbart taga upp överläggning med anledning av stridsåtgär­

den och att gemensamt verka för dess upphörande..

Har ej annat föreskrivits i kollektivavtal, gäller första stycket lokal

arbetstagarorganisation, om sådan finns.

6 § Bryter arbetsgivare mot 1, 2 el ler 5 § eller arbetstagarorganisation

mot 4 eller 5 §, skall arbetsgivaren eller organisationen, även om förpliktel­

se till följd av kollektivavtal ej har satts åsido, ersätta uppkommen skada
enligt de grunder som anges i 54, 55, 60 oc h 61 §§ lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet, Detsamma gäller arbetstagare som bryter
mot 1, 2 eller 3 §, om ej annat följer av andra stycket.

Har arbetstagarorganisation anordnat eller föranlett stridsåtgärd som ej

är tillåten enligt 1 eller 2 §, får arbetstagare åläggas skadestånd på den
grund att han har deltagit i åtgärden e ndast om synnerliga skäl föreligger.

4 kap. Tjänstetillsättning m. m.

1 § Att tjänst vid domstol eller vid förv altningsmyndighet under rege­

ringen tillsättes av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer

framgår av regeringsformen. �ven annan tjänst tillsättes av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer, om ej annat är särskilt före­

skrivet i lag eller annan författ ning.

2 § Om sv enskt medborgarskap som villkor för innehav eller utövande
av statlig tjänst gäller vad som är föreskrivet i regeringsformen e ller annan
lag. Vidare gäller att endast svensk medborgare får inneha eller utöva

militär tjänst eller tjänst som åklagare eller polisman. Regeringen äger i

övrigt föreskriva eller för särskilt fall besluta att endast svensk medborgare

får inneha eller utöva

1. tjänst i regeringskansliet e ller utrikesförvaltningen,
2. statlig tjänst med vilken kan vara förenad myndighetsutövning eller

handläggning av frågor vilka rör förhållandet till annan stat eller mellan-

folklig organisation,

3. statlig tjänst som kan medföra kännedom om förhållande, som är av

betydelse för rikets säkerhet eller som rör betydelsefullt, allmänt eller

enskilt ekonomiskt intresse.

Om andra särskilda villkor för innehav eller utövande av tjänst än

sådana, som anges i första stycket eller som avser pensionsålder eller viss

lägsta levnadsålder, gäller vad som är föreskrivet i lag eller annan författ­

ning. Lag (1983:340).

838

¬

background image

§ Om saklig grun d för tillsättning av statlig tjänst gäller vad som är

SFS 1986:430

⬢ skrivet i regeringsformen eller annan författning.

^ �ven vid tillsättning av icke statlig tjänst skall avseende fästas endast

vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Bland d e grunder som sålunda skall beaktas vid tillsättning av statliga

och andra tjänster skall skickligheten sättas främst, om det inte finns
särskilda skäl för något annat.

Närmare föreskrifter om vad som sägs i andra och tredje styckena

meddelas av rege ringen. Lag (1986:430).

4 § Tjänst, som tillsättes av annan myndighet än regeringen, skall kun­
göras ledig till ansökan, om regeringen ej bestämmer annat.

Har tjänst kungjorts ledig enligt första stycket, får den tillsättas endast

med någon som har sökt tjänsten inom föreskriven tid. Föreligger särskilda

skäl, får dock även ansökan, som har kommit in för sent, tagas i beaktan­
de.

5 § Vikariat skall kungöras ledigt till ansökan endast i de fall där det
föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

6 § Tjänst tillsättes med förordnande eller, där regeringen så bestämmer,

med fullmakt. Ordinarie domartjänst skall dock alltid tillsättas med full­

makt. Regeringen bestämmer vilka domartjänster som skall vara ordinarie.

Vikariat tillsättes med förordnande.

7 § Förordnanden, som har tidsbegränsats i strid mot 4 § för sta stycket

lagen (1982:80) om anställningsskydd eller mot ett sådant kollektivavtal
som avses i 2 § andra stycket samma lag, skall på talan av arbetstagaren
förklaras gälla utan tidsbegränsning.

I fråga om arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning

får förordnanden tidsbegränsas enligt vad regeringen bestämmer. Lag

(1982:100).

8 § Närmare föreskrifter om förfarandet vid tjänst etillsättning meddelas

av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

5 kap. Tjänstgöringsskyldighet i vissa fall

⬢ 1 § En ordinarie domare är skyldig att utöva en annan tjänst än sin egen

bara om det gäller en jämställd eller högre domartjänst vid den domstol

som han tillhör. Dock föreligger dessutom skyldighet att tillfälligt tjänstgö­

ra i en annan domstol

1. för en rådman i tingsrätt: som ledamot i en annan tingsrätt inom

samma hovrättsområde vid sådan handläggning som kräver flera lagfarna

" domare än en,

2. för en rådman i lä nsrätt: som särskild ledamot i en tingsrätt eller en

hovrätt,

3. för ett kammarrättsråd: som särskild ledamot i en hovrätt. Lag

(1985:417).

839

¬

background image

SFS 1986:430

2 § �r Sverige i krig, får arbetstagare hos staten ej utan tillstånd lämna
sin anställning. Så snart kriget har upphört och innan pågående eller

nästkommande riksmöte avslutas, skall regeringen föreskriva att bestäm­
melsen ej längre skall tillämpas.

�r Sverige i krigsfara, får regeringen föreskriva att arbetstagare hos

staten ej utan tillstånd får lämna sin anställning. Sådan föreskrift upphör

att gälla, om den ej underställes riksdagen inom en månad efter beslutet
därom eller, om riksmöte ej pågår, efter böljan av närmast följande riks­

möte samt godkännes av riksdagen inom två månader efter underställning­

en. Så snart krigsfaran har upphört och innan pågående eller nästkom­

mande riksmöte avslutas, skall regeringen upphäva föreskrift som nu har

sagts.

Om vissa andra anställnings- och arbetsvillkor vid krig eller krigsfara

eller annars under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden finns
särskilda föreskrifter i lag och an nan författning. Regeringen får därutöver

meddela sådana föreskrifter, i den mån det är nödvändigt för statens
verksamhet.

6 kap. Bisysslor m. m.

1 § Arbetstagare får ej inneha anställning eller uppdrag eller utöva verk­
samhet, som kan rubba förtroendet till hans eller annan arbetstagares
opartiskhet i tjän steutövningen eller skada myndighetens anseende. När­

mare föreskrifter om detta förbud meddelas för vissa fall i lag och i övrigt

av regeringen.

2 § �rbetstagare får endast efter tillstånd av regeringen uppbära sådana
gåvo- eller donationsmedel eller liknande förmåner som är förenade med
tjänst.

7 kap. Anställnings upphörande på annat sätt än genom avskedande
1 § Arbetstagare får skiljas från anställningen endast med stöd av före­

skrift i denn a lag.

2 § Arbetstagare som är förordnade tills vidare får sägas upp enligt lagen

(1982:80) om anställningsskydd. Om en sådan arbetstagare innehar statligt

reglerad anställning hos någon annan än staten, tillämpas även de bestäm­
melser om uppsägning som finns i andra författningar.

I fråga om grund för uppsägning, förfarandet vid uppsäg ning, varsel och

överläggning samt tvist om giltigheten av uppsägning tillämpas lagen om
anställningsskydd också på sådana arbetstagare i v erksledande eller där­

med jämförlig ställning som är förordnade tills vidare, i den mån något

annat inte följer av denna lag eller, såvitt rör andra frågor än grunden för

uppsägning, av föreskrifter som regeringen meddelar.

Uppsägning som avses i första eller andra stycket skall ske skriftligen för

att vara giltig. Lag (1982:100).

3 § Arbetstagare är skyldig att avgå från anställningen vid ålder som

840

anges i avtal om statlig pension eller motsvarade avtal.

¬

background image

'4 .§ Arbetstagare får entledigas innan han har uppnått den ålder som

SFS 1986:430

aVses i 3 §,

1. om han till följd av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan är för

framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter tillfredsställande,

2. om han till följd av nedsatt arbetsförmåga under två år i följd ej har

tjänstgjort annat än försöksvis under kortare tid och socialstyrelsen anser
det dels sannolikt att han ej kan återinträda i arbete inom ytterligare ett år,
dels ovisst hur arbetsförmågan därefter kommer att utveckla sig.

5 § Arbetstagare som är anställd med fullmakt får entledigas, om han e j

kan fullgöra,sin tjänst tillfredsställande och högst fem år återstår till dess
han äger avgå med ålderspension.

6 § Arbetstagare, som har rätt till statlig pension men ej har uppnått den
ålder då han äger avgå med ålderspension, får ej entledigas enligt 4 eller
5 §, om han lämpligen kan förflyttas eller annars omplaceras till an nan
anställning som är förenad med sådan pensionsrätt.

7 § Arbetstagare vid polisväsendet, utrikesförvaltningen eller försvars­

makten får försättas i d isponibilitet, om det är nödvändigt av hänsyn till
rikets bästa.

8 § Arbetstagare hos staten som är anställd med fullmakt får förflyttas

till annan statlig tjänst, som tillsättes med fullmakt. Inom försvarsmakten
får dessutom arbetstagare, som är krigsman och anställd med förordnande
tills vidare, förflyttas till annan anställning avsedd för krigsman enligt d e
närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Förflyttning enligt första stycket till anställning hos myndighet inom

annat verksamhetsområde får ske endast om arbetsuppgifterna är likartade
eller arbetstagaren i allt fall med hänsyn till sin utbildning är lämpad för
anställningen.

Om förflyttning av den som är utnämnd till ordinarie domare föreskrives

i regeringsformen.

9 § Arbetstagare, som är förordnade för provanställning enligt lagen
(1982:80) om anställningsskydd, får vid eller före prövotidens utgång skil­
jas från sin anställning genom besked om detta enligt samma lag.

Beskedet skall lämnas s kriftligen för att vara giltigt. Lag (1982:100).

10 § Arbetstagares begäran om entledigande skall ske skriftligen för att
vara giltig. Lag (1982:100).

11 § Erhåller en arbetstagare någon annan anställning och är denna

statligt reglerad, upphör den första anställningen utan särskild åtgärd, om
inte annat följer av föreskrifter om förening av tjänster. Sådana föreskrifter

meddelas i kollektivavtal eller, i frå ga om förening av en fullmaktstjänst
med annan allmän tjänst, av regeringen. Vad nu har sagts tillämpas även

där den andra anställningen är en anställning hos riksdagen eller dess

myndigheter.

841

\

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt