SFS 1989:429

890429.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:429 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1976:600) om ofiFentlig anställning;

den 14juni 1989

utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap . 6§ lagen (1976:600) om

offentlig anställning^ skall ha följande lydelse.

1 kap. Lagens tillämpningsområde

6 § Lagen gäller inte arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete,
arbete på en särskild inskolningsplats eller skyddat arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. �ldre foreskrifter gäller

fortfarande for dem som efter ikraftträdandet kvarstår i arbete i
ungdomslag hos offentliga arbetsgivare.

På regeringens vägnar

BENGT K.�. JOHANSSON

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

' Prop. 1988/89:109, AU 16, rskr. 284.

^ Lagen omtryckt 1987:1000.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt