SFS 1991:600

910600.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:600 Lag

utkom frän trycket

om ändring I lagen (1976:600) om offentlig anställning;

den 14juni 1991
Omtryck

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 10 kap. 4 § och 11 kap. 3 § l agen

(1976:600) om offentlig anställning^ skall ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i k raft.

914

' Prop. 1990/91:113, AU 17, rskr. 288 .

^ Lagen omtryckt 1987; 1000.

¬

background image

1 kap. Lagens tiliänipningsoniråde

SFS 1991:600

1 § Denna lag är, med de undantag som framgår av 2-6 §§, tillämplig

på arbetstagare hos

1. staten,
2. kom muner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar,

kyrkliga samfälligheter eller allmänna försäkringskassor,

3. andra arbetsgivare, om anställningen är statligt reglerad. Lag

(1982:100).

2 § Lagen gäller ej st atsråden eller riksdagens ombudsmän och ej heller
den som är anställd på annan prästerlig tjänst än sådan som omfattas av
1§2.

3 § I fråga om justitieråd eller regeringsråd gäller ej 10, 12, 16 och 17

kap.

I fråga om justit iekanslem gäller ej 10 kap.

4 § I frå ga om arbetstagare som är av svenska staten lokalanställd uto m

riket gäller lagen endast den som är svensk medborgare.

5 § I fråga om arbetstagare h os kommun, landstingskommun, kommu­

nalförbund, församling eller kyrklig samfällighet gäller 4�17 k ap. endast

om anställningen är statligt reglerad och ej avser prästerlig tjänst. Lag
(1981:372).

6 § Lagen gäller inte arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete,

arbete på en särskild inskolningsplats eller skyddat arbete. Lag
(1989:429).

2 kap. Allmänna bestämmelser
1 § Med statligt reglerad anställning förstås i denna lag anställning där
enligt lag eller särskilt beslut av riksdagen avlönin gsförmånerna fastställes

under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm­
mer.

2 § Lagens bestämmelser om tjänst äger motsvarande tillämpning på
vikariat, om ej annat föreskrives.

3 § 1 fråga om arbetstagare hos riksdagen eller dess myn digheter utövar

riksdagen sådan befogenhet att meddela föreskrifter som enligt denna lag
tillkommer regeringen. Annan befogenhet som enligt lagen tillkommer
regeringen utövas i fråg a om sådan arbetstagare av riksdagen eller myndig­

het som riksdagen bestäm mer.

4 § Av lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och lagen
(1982:80) om anställningsskydd framgår att vad som sägs där skall tilläm­

pas i den mån något annat inte föreskrivs i lag eller i författning som har
meddelats med stöd av lag. Lag (1982:100).

^ ^ ^

¬

background image

SFS 1991:600

5 § Föreskrifterna i 2 s amt 21 och 22 §§ lagen ( 1976:580) om medbe­
stämmande i arbetslivet skall inte tillämpas i anställningsförhållanden
som omfattas av denna lag.

Föreskrifterna i 11 � 14 § § la gen om medbestämmande i arbetsliv et skall

inte tillämpas i fråga om beslut som meddelas med stöd av 10�13 kap .

Lag (J982:100).

6 § I fråga om statligt reglerade anställningar skall även föreskrifter i

andra författningar än lagar tillämpas utan hinder av att de avviker från

lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detsamma gäller i fråga om anställ­
ningar hos riksdagen eller dess myndigheter. Lag (1982:100).

3 kap. Arbetskonflikter och skadestånd
1 § 1 arbete, som består i m yndighetsutövning eller som ä r oundgängli- "
gen nödvändigt för att genomföra myndighetsutövning, får stridsåtgärd
vidtagas endast i form av lockout, stre jk, vägran att arbeta på övertid eller

nyanställningsblockad. 1 sådant arbete får stridsåtgärd ej vidtagas på grund ⬢

av annat än förhållandet mellan arbetsgivare och sådan arbetstagare som ^

omfattas av denna lag.

'

�ven i annat arbete än som sägs i första stycket är stridsåtgärd med syfte H

att påverka inhemska politiska förhållanden o tillåten inom lagens tillämp- r

ningsområde.

2 § Uppkommer tvist i fråga huruvida viss stridsåtgärd är tillåten enligt
denna lag, får åtgärden ej vidtagas förrän tvisten har avgjorts slutligt.

3 § Arbetstagare får deltaga i stridsåtgärd en dast efter beslut av arbetsta­

garorganisation som har anordnat åtgärden.

4 § Arbetstagarorganisation får ej anordna eller på annat sätt föranleda
stridsåtgärd som enligt 1 eller 2 § ej är tillåten. Sådan organisation får e j

heller genom understöd eller på ann at sätt medverka vid otillåten stridsåt­

gärd. Arbetstagarorganisation är även skyldig att, om otillåten stridsåtgärd

av medlem förestår eller pågår, söka hindra åtgärden eller verka för dess

upphörande.

5 § Har stridsåtgärd i strid mot 3 § vidtagits av arbetstagare som til lhör
arbetstagarorganisation, åligger det arbetsgivaren och arbetsta garorganisa­

tionen att omedelbart taga upp överläggning med anledning av stridsåtgär­

den och att gemensamt verka för dess upphörande.

Har ej annat föreskrivits i kollektivavtal, gäller första stycket lokal

arbetstagarorganisation, om sådan finns.

6 § Bryter arbetsgi vare mot 1, 2 eller 5 § eller arbetstagarorganisation

mot 4 eller 5 §, skall arbetsgivaren eller organisationen, även om förpliktel­

se till följd av kollektivavtal ej har satts åsido, ersätta uppkommen skada
enligt d e grunder som anges i 54, 55, 60 och 61 §§ lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetsliv et. Detsamma gäller arbetstagare som bry ter

916

mot 1, 2 eller 3 §, om ej annat följer av andra stycket.

¬

background image

Har arbetstagarorganisation anordnat eller föranlett stridsåtgärd som ej

SFS 1991:600

är tillåten enligt 1 eller 2 §, får arbetstagare åläggas skad estånd på den
grund att han har deltagit i åtgärden endast om synnerliga skäl föreligger.

All).

4 kap. Tjänstetillsättning m. m.
1 § Att tjänst vid domstol eller vid förvaltningsmyndighet under rege-
ringen ti llsättes av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer
framgår av regeringsformen. �ven annan tjänst tillsättes av regeringen

eller myndighet som regeringen bestämmer, om ej annat är särskilt före-

'

skrivet i lag eller annan författning.

2 § Om svenskt medborgarskap som villkor för innehav eller utövande
av statlig tjänst gäller vad som är föreskrivet i regeringsformen eller annan
lag. Vidare gäller att endast svensk medborgare får inneha eller utöva
militär tjänst eller tjänst som åklagare eller polisman. Regeringen äger i
övrigt föreskriva eller för särskilt fall besluta att endast svensk medborgare

fe får inneha eller utöva
fe

1. tjänst i regeringskansliet eller utrike sförvaltningen,

2. statlig tjänst med vilken kan vara förenad myndighetsutövning eller

fe: handläggning av frågor vilka rör förhållandet till annan stat eller mellan-

jfe. fo lklig organisation,

3. statlig tjänst som kan medföra kännedom om förhållande, som är av

betydelse för rikets säkerhet eller som rör betydelsefullt, allmänt eller

enskilt ekonomiskt intresse .

Om andra särskilda villkor för innehav eller utövande av tjänst än

sådana, som ang es i första stycket eller som avser pensionsålder eller viss

f i!.: ; lägsta levnadsålder, gäller vad som är föreskrivet i lag eller annan författ­

ning. Lag (1983:340).

; 3 § Om saklig grund för tillsättning av statlig tjänst gäller vad som är

föreskrivet i regeringsformen eller annan författning.

�ven vid tillsä ttning av icke statlig tjänst skall avseende fästas endast

ri -; vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Bland de grunder som sålunda skall beaktas vid tillsättning av statliga

och andra tjänster skall skickligheten sättas främst, om det inte finns

särskilda skäl för något annat.

Närmare föreskrifter om vad som sägs i andra och tredje styckena

,fe meddelas av regeringen. Lag (1986:430).

4§ Tjänst, som tillsättes av annan myndighet än regeringen, skall

kungöras ledig till ansökan, om regeringen ej bestämmer annat.

Har tjänst kungjorts ledig enligt första stycket, får den tillsättas endast

med nå gon som har sökt t jänsten inom föreskriven tid. Föreligger särskil-
da skä l, får dock även ansökan, som har kommit in för sent, tagas i

'fe beaktande.

ji;'-

5 § Vikariat skall kungöras ledigt till ansökan endast i de fall där det

'^r^skrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

917

¬

background image

X

/

SFS 1991:600

6 § Tjänst tillsättes med förordnande eller, där regeringen så bestämmer,

med f ullmakt. Ordinarie domartjänst skall dock alltid tillsättas med full­
makt. Regeringen bestämmer vilka domartjänster som skall vara ordina­

rie.

Vikariat tillsättes med förordnande.

7 § Förordnanden, som har tidsbegränsats i strid mot 4 § första stycket
lagen (1982:80) om anställningsskydd eller mot ett sådant kollektivavtal
som avses i 2 § an dra stycket samma lag, skall på talan av arbetstagaren
förklaras gälla utan ti dsbegränsning.

I fråga om arbetstagare i v erksledande eller därmed jämförlig ställ ning

får förordnanden tidsbegränsas enligt vad regeringen bestämmer. Lag

(1982:100).

8 § Närmare foreskrifter om förfarandet vid tjänstetillsättning meddelas

av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm mer.

5 kap. Tjänstgöringsskyldighet i v issa fall

1 § En ordinarie domare ar skyldig att utöva en annan tjänst än sin eg en

bara om det gäller en jämställd eller högre domartjänst vid den domstol

som han tillh ör. Dock foreligger dessutom skyldighet att tillfälligt tjänstgö­

ra i en annan domstol vid sådan handläggning där flera lagfarna domare

deltar

1. för en rådman i tingsrätt: som ledamot i en annan tingsrätt inom

samma hovrättsområde,

2. för en rådman i länsrä tt: som ledamot i en tingsrätt eller en hovrätt,
3. för ett kammarrättsråd: som ledamo t i en hovr ätt. Lag (1989:665).

2 § �r Sverige i krig, får arbetstagare hos staten ej utan tillstånd lämna

sin anställning. Så snart kriget har upphört och innan pågående eller

nästkommande riksmöte avslutas, skall regeringen föreskriva att bestäm­

melsen ej längre skall tillämpas.

�r Sverige i krigsfara, får regeringen föreskriva att arbetstagare hos

staten ej utan till stånd får lämna sin anställning. Sådan föreskrift upphör
att gälla, om den ej underställes riksdagen inom en månad efter beslutet

därom eller, om riksmöte ej pågår, efter början av närmast följande riks­

möte samt godkännes av riksdagen inom två månader efter underställning­

en. Så snart krigsfaran har upphört och innan pågående eller nästkomman­

de riksmöte avslutas, skall regeringen upphäva föreskrift som nu har sagts.

Om vissa andra anställnings- och arbetsvillkor vid krig eller krigsfara

eller annars under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden finns
särskilda föreskrifter i lag och annan författning. Regeringen får därutöver

meddela sådana föreskrifter, i den mån det är nödvändigt för statens
verksamhet.

6 kap. Bisysslor m.m.

1 § Arbetstagare får ej inneha anställning eller uppdrag eller utöva ve rk-

918

samhet, som kan rubba förtroendet till hans eller annan arbetstagares

¬

background image

v

opartiskhet i tjäns teutövningen eller skada myndighetens anseende. När-

SFS 1991:600

mare föreskrifter om d etta förbud meddelas för vissa fall i lag o ch i övrigt

av regeringen.

2 § Arbetstagare får endast efter tillstånd av regeringen uppbära sådana

gåvo- eller donationsmedel eller liknande förmåner som är förenade med

tjänst.

3 § Om åläggande för arbetstagare att anmäla innehav av fondpapper

finns det bestämmelser i 11 § inside rlagen (1990:1342). Lag (1990:1343).

7 kap. Anställnings upphörande på annat sätt än genom avskedande

1 § Arbetstagare får skiljas från anställningen endast med stö d av före­
skrift i denna lag.

2 § Arbetstagare som är förordnade tills vidare får sägas upp enligt lagen

(1982:80) om a nställningsskydd. Om en sådan arbetstagare innehar stat­

ligt reglerad anställning hos någon annan än staten, tillämpas även de
bestämmelser om uppsägning som finns i andra författningar.

1 fråga om grund för uppsägning, förfarandet vid uppsägning, varsel och

överläggning samt tvist om giltigheten av uppsägning tillämpas lagen om

anställningsskydd också på sådana arbetstagare i verksledande eller där­

med jämförlig ställning som är förordnade tills vidare, i den mån något

annat inte följer av denna lag eller, såvitt rör andra frågor än grunden för

uppsägning, av föreskrifter som regeringen meddelar.

Uppsägning som avses i första eller andra stycket skall ske skriftligen för

att vara gilti g. Lag (1982:100).

3 § Arbetstagare är skyldig att avgå från anställningen vid ålder som

anges i avtal om statlig pension eller motsvarande avtal.

4 § Arbetstagare får entledigas innan han har uppnått den ålder som

avses i 3 §,

1. om han till följd av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan är för

framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsu ppgifter tillfredsställande,

2. om han till följd av nedsatt arbetsförmåga under två år i följd ej har

tjänstgjort annat än försöksvis under kortare tid och socialstyrelsen anser
det dels sannolikt att han ej kan återinträda i arbete inom ytterligare ett år ,
dels ovisst hur arbetsförmågan därefter kommer att utveckla sig.

5 § Arbetstagare som är anställd med fullmakt får entledigas, om han ej

kan fullgör a sin tjänst tillfredsställande och högst fem å r återstår till dess
han äger avgå med åldersp ension.

6 § Arbetstagare, som har rätt till statlig pension men ej har uppnått den

ålder då han äger avgå med å lderspension, får ej entledigas enligt 4 eller
5 §, om han lämpligen kan förflyttas eller annars omplaceras till annan
anställning som är förenad med sådan pensionsrätt.

919

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt