SFS 1992:346

920346.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:346

om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning;

utkom frän trycket

den 27 maj 1992

utfärdad den 29 april 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 2 och 5 §§ lagen

(1976:600) om offentlig anställning^ skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Lagen gäller inte statsråden, riksdagens ombudsmän eller den som är

anställd på en biskopstjänst eller en prästtjänst som avses i kyrkolagen

(1992:300).

5 § Föreskrifterna i 4 � 17 kap. gäller inte arbetstagare hos kommuner,
landsting, kommunalförbund, församlingar eller kyrkliga samfälligheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:85, KU32, rskr. 222.

' Lagen omtryckt 1991:600.

795

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt