SFS 2020:107 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1994:260) om offentlig anställning / SFS 2020:107 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
SFS2020-107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning ska ha följande lydelse.

3 §2 Lagen gäller inte

1. statsråden,
2. riksdagens ombudsmän,
3. riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och tillförordnad riksrevisor,
4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och

som inte är svenska medborgare,

5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat

arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömnings-

grunder vid anställning, 7�7 d §§ om bisysslor, 23�29 §§ om arbetskonflikt-
er, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag
från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:162.

2 Senaste lydelse 2019:28.

SFS 2020:

107

Publicerad
den

11 mars 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt