SFS 2003:296 Lag om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1994:260) om offentlig anställning / SFS 2003:296 Lag om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
030296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen
(1994:260) om offentlig anställning;

utfärdad den 28 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig

anställning i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:1032) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 §

2

Lagen gäller inte

1. statsråden,
2. riksdagens ombudsmän,
3. riksrevisorerna,
4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och

som inte är svenska medborgare,

5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyd-

dat arbete.

För justitiekanslern, justitieråden och regeringsråden gäller bara 4 § om

bedömningsgrunder vid anställning, 7�7 d §§ om bisysslor, 23�29 §§ om ar-
betskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa
undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Margareta Hammarberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177.

2

Senaste lydelse 2001:1016.

SFS 2003:296

Utkom från trycket
den 11 juni 2003

3*

SFS 2003:294�306

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt