SFS 2020:1273 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1994:260) om offentlig anställning / SFS 2020:1273 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
SFS2020-1273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning ska ha följande lydelse.

31 §2 En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikes-
förvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materiel-
verk, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Försvarshögskolan eller För-
svarets radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas från sina arbets-
uppgifter, om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136.
2 Senaste lydelse 2014:758.

SFS

2020:1273

Publicerad
den

23 december 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt