SFS 2010:463 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1994:260) om offentlig anställning / SFS 2010:463 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
100463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 § lagen (1994:260) om offentlig

anställning ska ha följande lydelse.

31 §

2

En arbetstagare vid polisväsendet, utrikesförvaltningen, Försvars-

makten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets rekry-
teringsmyndighet, Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får med
omedelbar verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om det är nödvändigt
med hänsyn till landets bästa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.

2 Senaste lydelse 1997:178.

SFS 2010:463

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt