SFS 2014:759 Lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1994:261) om fullmaktsanställning / SFS 2014:759 Lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
140759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:261) om
fullmaktsanställning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1994:261) om fullmakts-

anställning ska ha följande lydelse.

9 §

2

En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesför-

valtningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk,
Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får skiljas från sina arbets-
uppgifter enligt 31 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1997:179.

SFS 2014:759

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt