SFS 1985:417

850417.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:417

om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning;

Utkom från trycket

den 13juni 1 985

utfårdad den 6 juni 1985.

Enligt liksd agens beslut' föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1976 :600) om

offentlig anställning^ skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.
1 § En ordinarie domare är skyldig att utöva en annan tjänst än sin egen

bara om det gäller en jämställd eller högre domartjänst vid den domstol

som han tillhör. Dock föreligger dessutom skyldighet att tillfälligt tjänstgö­

ra i en annan domstol

1. för en rådman i tingsrätt; som ledamot i en annan tingsrätt inom

samma hovrättsområde vid sådan handläggning som kräver flera lagfarna
domare än en,

2. för en rådman i läns rätt: som särskild ledamot i en tingsrätt eller en

hovrätt,

3. för ett kammarrättsråd: som särskild ledamot i en hovrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

' Prop. 1984/85: 178. JuU 39, rskr 360 .

Lagen omtryckt 19 82: 100.

1049

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt