SFS 1986:50

860050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:50

Lag

Utkom från trycket

oiTi ändring 1 lagen (1976:600) om offentlig anställning;

den 11 februari 1986

utfärdad den 30 januari 198 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 kap. 1 §, 14 kap. 6 och 8 §§, 16

kap. 7 § samt rubriken till 14 k ap. lagen (1976:6 00) om offentlig anställ­
ning^ skall ha följande lydelse.

' Prop, 1984/85; 117, JuU 1985/86:8, rskr. 68.

90

^ Lagen omtryckt 1982: 100.

¬

background image

13 kap.

SFS 1986:50

I § Inleds enligt denna lag ett förfarande, som syftar till att avskeda en

arbetstagare, får han avstängas från arbetet.

Vidtas en åtgärd för att anställa åtal mot en arbetstagare, får han av­

stängas från arbetet, om gärningen i fråga kan a ntas medföra uppsägning
eller avskedande.

En avstängning enligt första eller andra stycket gäller längst till dess

anställningen upphör.

14 kap. Handläggningen av vissa frågor som avses i 7 och 10�13 kap.
6 § Har åtgärd vidtagits för att anställa åtal mot en arbetstagare, får ett

ärende om uppsägning eller avskedande på grund av gärningen i fråga inte

avgöras, förrän ansvarsfrågan har prövats slutligt.

8 § Beslutas avstängning enligt 13 kap. 1 §, skall frågan om uppsägning

eller avskedande snarast prövas. Vid avgörandet av denna fråga skall
också prövas huruvida avstängningen skall bestå.

16 kap.

7 § Bestämmelserna om skadestånd i 38, 41 och 42 §§ lagen (1982:80)

om anställningsskydd skall tillämpas, om en myndighet i ärenden om

uppsägning, disciplinansvar, avskedande, avstängning eller läkarunder­

sökning bryter mot någon av följande bestämmelser:

1. 14 kap. 1 eller 3-9 §,
2. 15 kap. 3, 4 eller 7 §,
3. föreskrifter enligt 13 kap. 4 § om handläggning av ärende om avstäng­

ning eller läkarundersökning,

4. föreskrifter som avses i 15 kap. 3 eller 6 §.

|

I fråga om avvikelser i kollektivavtal från vad som sä gs i 41 § lagen om

anställningsskydd tillämpas 2 § andra stycket samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.

Vad som sägs i 13 kap. 1 § i dess nya lydelse om avstängning från arbetet

på grund av gärningar, som kan antas medföra uppsägning, gäller inte

beträffande gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.

I fråga om uppsägningar som har skett före ikraftträdandet tillämpas

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

I;

i'

91

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt