SFS 1986:647

860647.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:647

Lag

Utkom från trycket

den 15 juli 1986

om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning;

utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 8 § och 10 kap. 4 § lagen

(1976:600) om offentlig anställning^ skall ha följande ly delse.

7 kap.

8 § En arbetstagare hos staten som är anställd med fullmakt får förflyttas

till en annan statlig tjänst, som tillsätts med fullmakt. Inom försvarsmakten

får dessutom en arbetstagare, som har en militär tjänst och som är anställd

1294

' Prop. 1985/86:9, JuU 2 4, rskr. 213.

^ Lagen omtryckt senast 1986:430.

¬

background image

med förordnande tills vidare, förflyttas till en annan militär tjänst enligt de

SFS 1986:647

närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Förflyttning enli gt första stycket till en anställning hos en myndighet

inom något annat verksamhetsområde får endast ske om arbetsuppgifterna
är likartade eller arbetstagaren i allt fall m ed hänsy n till sin utb ildning är

lämpad för anställningen.

Om förflyttning av den som är utnämnd till ordinarie domare föreskrivs i

regeringsformen.

10 kap.

4 § Disciplinpåföljd som avses i 1-3 §§ får inte åläggas

1. dem, som kan åläggas disciplinpåföljd enligt lagen (1986:644) om

disciplinförseelser av krigsmän, m. m., för förseelser som omfattas av den

lagen,

2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under

socialstyrelsens tillsyn, för försee lse i denna yrkes utövning av såd an be­
skaffenhet att den skall prövas av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

3. veterinärer, som står under lantbruksstyrelsens inseende, om förseel­

sen har skett i utövning av veterinäryrket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Tommy Lennberg

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt