SFS 1987:521

870521.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:521

Utkom från trycket

den 18 juni 1987

Lag

om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anstäUning;

utfärdad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1976:600) om

offentlig anställning^

dels att nuvarande 7 kap. 9-11 §§ skall betecknas 7 kap. 11-13 §§,

dels att 15 kap. 1 och 2 §§, 16 kap . 2 § sam t 17 ka p. 1 och 3 §§ skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 kap. 9 och 10 §§, av

följande lydelse.

7 kap.

9 § �r chefen för ett statligt affärsverk förordnad för bestämd tid, far han
skiljas från sin tjänst före utgången av denna tid, om det är nödvändigt av

hänsyn till ver kets bästa.

10 § Ar chefen för någon annan förvaltningsmyndighet än som avses i
9 § och som lyder omedelbart under regeringen förordnad för bestämd

tid, far han förflyttas till en annan statlig tjänst som tillsätts på samma sätt,
om det är påkallat av organisatoriska skäl eller annars nödvändigt av
hänsyn till myndigh etens bästa.

15 kap.

1 § Fråga om anställnings upphörande som avses i 7 kap. 2-4, 11 eller

12 § prövas av den myndighet som tillsätter tjänsten, om inte annat följer
av 5 § ne dan eller av föreskrift eller särskilt beslut som regeringen med­
delar.

Fråga om anställnings upphörande enligt 7 kap . 5, 7 eller 9 § prövas av

regeringen, om inte annat följer av 5 § nedan. Närmare föreskrifter medde­

las av regeringen.

1140

' Prop. 1986/87:99, KU 29, rskr. 226.

^ La gen omtryckt 1986:4 30.

¬

background image

2 § Fråga om förflyttning enligt 7 kap. 8 § till en tjänst som tillsätts av

SFS 1987:521

den myndighet som har anställt arbetstagaren prövas av den myndigheten.

Fråga om förflyttning till någon annan tjänst prövas av regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer.

Fråga om förflyttning enligt 7 kap. 10 § prövas av regeringen.

16 kap.

2 § Vill en arbetstagare söka ändring i beslu t enligt 7 kap. 3-5 eller 8-
10 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1 eller 2 § eller 13 kap. 2 § andra stycket, skall
han väcka talan inom fyra veckor från den dag då han fick ta del av

beslutet.

17 kap.

1 § Beslut om anställnings upphörande enligt 7 kap. 4 eller 5 §, om

förflyttning enligt 7 kap. 8 §, om löneavdrag som disciplinpåföljd enligt 10

kap. 1 § el ler om avskedande enligt 11 kap. får inte verkställas, förrän
beslutet har prövats slutligt efter talan som avses i 16 kap. 2 § eller rätten

till sådan talan har förlorats. Detsamma gäller beslut om avgångsskyldighet

enligt 7 kap. 3 § eller förflyttning enligt 7 kap. 10 §, om inte annat följer av
2 eller 3 §.

3 § Beslut om skiljande från tjänst enligt 7 kap. 9 § eller om avstängning
enligt 13 kap. 1 eller 2 § gäller omedelbart.

Beslut om förflyttning enligt 7 kap. 10 § får ges omedelbar verkan, om

det finns synnerliga skäl för det.

I tvist om sådana beslut som avses i första eller andra stycket far

domstolen dock för tiden intill dess lagakraftägande dom eller beslut före­

ligger bestämma, att beslutet tills vidare inte skall gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Den nya föreskriften i 7 kap. 9 § får dock tillämpas endast i fråga om

sådana förordnanden som börjar löpa efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

1141

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt