SFS 1987:1000

871000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning;

utfärdad den 19 november 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 kap. 11 § och 16 kap. 3 § lagen

(1976:600) om offentlig anställning^ skall ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

SFS 1987:1000

Utkom från trycket

den 1 decem ber 1987

Omtryck

1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag är, med de undantag som framgår av 2�6 §§, til lämplig på

arbetstagare hos

1. staten,
2. kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar,

kyrkliga samfalligheter eller allmänna försäkringskassor,

3. andra arbetsgivare, om anställningen är statligt reglerad. Lag

{1982:100).

2 § Lagen gäller ej statsråden eller riksdagens ombudsmän och ej heller
den som är anställd på annan prästerlig tjänst än sådan som omfattas av 1 §
2.

3 § I fråga om justitieråd eller regeringsråd gäller ej 10, 12, 16 och 17 kap.

I fråga om justitiekanslern gäller ej 10 kap.

4 § 1 fråga om arbetstagare som är av svenska staten lokalanställd utom
riket gäller lagen endast den som är svensk medborgare.

5 § I fråga om arbetstagare ho s kommun, landstingskommun, kommu­
nalförbund, församling eller kyrklig samfallighet gäller 4 -17 kap. endast
om anställningen är statligt reglerad och ej avser prästerlig tjänst. Lag

{1981:372).

' Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr. 14.

^ Lagen omtryckt senast 1986:430.

2477

¬

background image

SFS 1987:1000

6 § Lagen gäller inte arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete,
arbete i u ngdomslag eller skyddat arbete. Lag (1985:275).

2 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Med statligt reglerad anställning förstås i denna lag anställning där

enligt lag eller särskilt beslut av riksdagen avlöningsförmånerna fastställes
under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm­
mer.

2 § Lagens bestämmelser om tjänst äger motsvarande tillämpning på
vikariat, om ej annat föreskrives.

3 § I fråga om arbetst agare hos riksdagen eller dess myndigheter utövar

riksdagen sådan befogenhet att meddela föreskrifter som enligt denna lag
tillkommer regeringen. Annan befogenhet som enligt lagen tillkommer
regeringen utövas i fråga om sådan arbetstagare av riksdagen eller myndig­
het som riksdagen bestämmer.

4 § Av lagen (1976:580 ) om medbestämmande i arbetslivet och lagen
(1982:80) om anställningsskydd framgår att vad som sägs där ska ll tilläm­

pas i den mån något annat inte föreskrivs i lag eller i författning som har

meddelats med stöd av lag. Lag (1982:100).

5 § Föreskrifterna i 2 samt 2 1 och 22 §§ lagen (1976:580) om medbestäm­

mande i arbetslivet skall inte tillämpas i anställningsförhållanden som

omfattas av denna lag.

Föreskrifterna i 11 -14 §§ la gen om medbestämmande i arbetslivet ska ll

inte tillämpas i frå ga om beslut som meddelas med stöd av 1 0-13 kap. Lag

(1982:100).

6 § I fråga o m statligt reglerade anställningar skall även föreskrifter i
andra författningar än lagar tillämpas utan hinder av att de avviker från
lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detsamma gäller i fråga om anställ­
ningar hos riksdagen eller dess myndigheter. Lag (1982:100).

fet-

3 kap. Arbetskonflikter och skadestånd

1 § I ar bete, som består i myndighetsutövning eller som är oundgängli­

gen nödvändigt för att genomföra myndighetsutövning, får stridsåtgärd
vidtagas endast i form av lockout , strejk, vägran att arbeta på övertid eller

nyanställningsblockad. I sådant arbete får stridsåtgärd ej vidtagas på grund

av annat än förhållandet mellan arbetsgivare och sådan arbetstagare som
omfattas av denna lag.

�ven i annat arbete än som sägs i första stycket är stridsåtgärd med syfte

att påverka inhemska politiska förhållanden otillåten inom lagens tillämp-

ningsområde.

i
kil

2 § Uppkommer tvist i fråga h uruvida viss stridsåtgärd är tillåten enligt

2478

denna lag, får åtgärden ej vidtagas förrän tvisten har avgjorts slutligt.

i

¬

background image

3 § Arbetstagare får deltaga i stridsåtgärd endast efter beslut av arbetsta-

SFS 1987:1000

c. garorganisation som har anordnat åtgärden.

4 § Arbetstagarorganisation får ej anordna eller på annat sätt föranleda

stridsåtgärd som enligt 1 eller 2 § e j är tillåten. Sådan organisation får ej

heller genom understöd eller på annat sätt medverka vid otillåten stridsåt-

gärd. Arbetstagarorganisation är även skyldig att, om otillåten stridsåtgärd

( av medlem förestår eller pågår, söka hindra åtgärden eller verka för dess

upphörande.

5 § Har stridsåtgärd i strid mot 3 § vidtagits av arbetstagare som tillhör
arbetstagarorganisation, åligger det arbetsgivaren och arbetstagarorganisa­

tionen att omedelbart taga upp överläggning med anledning av strid såtgär­

den och att gemensamt verka för dess upphörande.

Har ej annat föreskrivits i kollektivavtal, gäller första stycket lokal

arbetstagarorganisation, om sådan finns.

6 § Bryter arbetsgivare mot 1, 2 elle r 5 § eller arbetstagarorganisation

mot 4 eller 5 §, skall arbetsgivaren eller organisationen, även om förpliktel­

se till följd av kollektivavtal ej har satts åsido, ersätta uppkommen skada
enligt de grunder som anges i 54, 55, 60 och 61 §§ lagen (1976:580) om
medbestämmände i arb etslivet. Detsamma gäller arbetstagare som bryter
mot 1, 2 eller 3 §, om ej annat följer av andra stycket.

Har arbetstagarorganisation anordnat eller föranlett stridsåtgärd som ej

är tillåten enligt 1 eller 2 §, får arbetstagare åläggas skadestånd på den
grund att han har deltagit i åtgärden en dast om synnerliga skäl föreligger.

4 kap. Tjänstetillsättning m. m.

1 § Att tjänst vid domstol eller vid f örvaltningsmyndighet under rege­

ringen tillsättes av regeringen eller myndighet som regeringen bestämm er

framgår av regeringsformen. �ven annan tjänst tillsättes av regeringen

eller myndighet som regeringen bestämmer, om ej annat är särskilt före­
skrivet i lag eller annan författning.

2 § Om svenskt medborgarskap som villkor för innehav eller utövande
av statlig tjänst gäller vad so m är föreskrivet i regeringsformen eller annan
lag. Vidare gäller att endast svensk medborgare får inneha eller utöva
militär tjänst eller tjänst som åklagare eller polisman. Regeringen äger i
övrigt föreskriva eller för särskilt fall besluta att endast svensk medborgare
far inneha eller utöva

1. tjänst i regeringskansliet eller utrikesförvaltningen,
2. statlig tjän st med vilken kan vara förenad myndighetsutövning eller

handläggning av frågor vilka r ör förhållandet till annan stat eller mellan-

folklig organisation,

3. statlig tjänst som kan medföra kännedom om förhållande, som är av

betydelse för rikets säkerhet eller som rör betydelsefullt, allmänt eller

enskilt ekonomiskt intresse.

Om andra särskilda villkor för innehav eller utövande av tjänst än

sådana, som anges i första s tycket eller som avser pensionsålder eller viss
lägsta levnadsålder, gäller vad som är föreskrivet i lag eller annan författ-

2479

ning. Lag (1983:340).

/

¬

background image

SFS 1987: 1000

3 § Om saklig grund för tillsättning av statlig tjänst gäller vad som är

föreskrivet i regeringsformen eller annan författning.

�ven vid tillsättning av icke statlig tjänst skall avsee nde fastas endast

vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Bland de grunder som sålunda skall beaktas vid tillsättning av statliga

och andra tjänster skall skickligheten sättas främst, om det inte finns
särskilda skäl för något annat.

Närmare föreskrifter om vad som sägs i andra och tredje styckena

meddelas av regeringen. Lag (1986:43 0).

4 § Tjänst, som tillsättes av annan myndighet än regeringen, skall kungö­

ras ledig till ansökan, om regeringen ej bestämmer annat.

Har tjänst kungjorts ledig enligt fö rsta stycket, får den tillsättas endast

med någon som har sökt tjänsten inom föreskriven tid. Föreligger särskilda
skäl, får dock även ansökan, som har kommit in för se nt, tagas i beaktan­
de.

5 § Vikariat skall kungöras ledigt till ansökan endast i de fall dä r det
föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

6 § Tjänst tillsättes med förordnande eller, där regeringen så bestämmer,

med fullmakt. Ordinarie domartjänst skall do ck alltid tillsättas med full ­
makt. Regeringen bestämmer vilka domartjänster som skall vara ordinarie.

Vikariat tillsättes med förordnande.

7 § Förordnanden, som har tidsbegränsats i strid mot 4 § första stycket

lagen (1982:80) om anställningsskydd eller mot ett sådant kollektivavtal

som avses i 2 § andr a stycket samma lag, skall på talan av arbetstagaren
förklaras gälla utan tidsbegräsning.

I fråga om arbetstagare i verk sledande eller därmed jämförlig ställning

far förordnanden tidsbegränsas enligt vad regeringen bestämmer, Lag

(1982:100).

8 § Närmare föreskrifter om förfarandet vid tjänstetillsättning meddelas
av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm mer.

5 kap. Tjänstgöringsskyldighet i vissa fall

1 § En ordinarie domare är skyldig att utöva en annan tjänst än sin egen

bara om det gäller en jämställd eller högre domartjänst vid den domstol

som han tillhör. Dock föreligg er dessutom skyldighet att tillfälligt tjänstgö­
ra i en annan domstol

1. för en rådman i tingsrätt: som ledamot i en annan tingsrätt inom

samma hovrättsområde vid sådan handläggning som kr äver flera lagfarna

domare än en,

2. för en rådman i lä nsrätt: som särskild ledamot i en tingsrätt eller en

hovrätt,

3. för ett kammarrättsråd: som särskild ledamot i en hovrätt. Lag

2480

(1985:417).

¬

background image

2 § �r Sverige i krig, f år arbetstagare hos staten ej utan tillstånd lämna

SFS 1987:1000

sin anställning. Så snart kriget har upphört och innan pågående eller

nästkommande riksmöte avslutas, skall regeringen föreskriva att bestäm­
melsen ej längre skall tillämpas.

�r S verige i krigsfara, får regeringen föreskriva att arbetstagare hos

staten ej utan tillstånd får lämna sin anställning. Sådan föreskrift upphör
att gälla, om den ej underställes riksdagen inom en månad efter beslutet
därom eller, om riksmöte ej pågår, efter böljan av närmast följande riks­
möte samt godkännes av riksdagen inom två månader efter underställning­
en. Så snart krigsfaran har upphört och innan pågående eller nästkomman­
de riksmöte avslutas, skall regeringen upphäva föreskrift som nu har sagts.

Om vissa andra anställnings- och arbetsvillkor vid krig eller krigsfara

eller annars under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden finns

särskilda föreskrifter i lag och annan författning. Regeringen får därutöver

meddela sådana föreskrifter, i den mån det är nödvändigt för statens
verksamhet.

6 kap. Bisysslor m. m.

1 § Arbetstagare får ej inneha anställning eller uppdrag eller utöva verk­

samhet, som kan rubba förtroendet till hans eller annan arbetstagares
opartiskhet i t jänsteutövningen eller skada myndighetens anseende. När­

mare föreskrifter om detta förbud meddelas för vissa fall i lag och i övrigt

av regeringen.

2 § Arbetstagare får endast efter tillstånd av regeringen uppbära sådana
gåvo- eller donation smedel eller liknande förmåner som är förenade med

tjänst.

7 kap. Anställnings upphörande på annat sätt än genom avskedande

1 § Arbetstagare får skiljas från anställningen endast med stö d av före­

skrift i denna lag.

2 § Arbetstagare som är förordnade tills vidare får sägas upp enligt lagen
(1982:80) om anställningsskydd. Om en sådan arbetstagare innehar statligt
reglerad anställning hos någon annan än staten, tillämpas även de bestäm­
melser om uppsägning som finns i andra författningar.

I fråga om grund för uppsägning, förfarandet vid uppsägning, varsel och

överläggning samt tvist om giltigheten av uppsägning tillämpas lagen om
anställningsskydd o ckså på sådana arbetstagare i verksledande eller där­
med jämförlig ställnin g som är förordnade tills vidare, i den mån något
annat inte följer av denna lag eller, såvitt rör andra frågor än grunden för
uppsägning, av föreskrifter som regeringen meddelar.

Uppsägning som avses i första eller andra stycket skall ske skriftligen för

att vara gi ltig. Lag (1982:100).

3 § Arbetstagare är skyldig att avgå från anställningen vid ålder som
anges i avtal om statlig pension eller motsvarande avtal.

2481

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt