SFS 1989:665

890665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:665

om ändring i lagen (1976:600) om ofientlig anställning; utkom r än trycket

den 29 juni 1989

utfärdad den 21 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1976:600) om

offentlig anställning^ skall ha fö ljande lydelse.

5 kap.

1 § En ordinarie domare är skyldig att utöva en annan tjänst än sin egen

bara om det gäl ler en jämställd eller hö gre domartjänst vid de n domstol

som han tillhör. Dock föreligger dessutom skyldighet att tillfälligt tjänstgö­

ra i en annan domsto l vid såd an hand läggning där flera lagf arna domare

deltar

1. för en rådman i tingsrätt: som ledamo t i en annan tingsrätt inom

samma hovrättsområde,

' Prop. 1988/89:95, JuU23, rskr. 288.

^ Lagen omtryckt 1986:430.

1131

/

¬

background image

;FS 1989:665

2 fé, en rädman i .äns^tusom .edamo. i en

eller en hovrätt.

i. for ett kammarrättsräd: som ledamot i en hovratt.

Denna lag träder i kraa den 1 september 1989.

På regeringens vägnar

BENGT K.A. JOHANSSON

Lennart Aspegren

(Civildepartementet)

11'

ijls

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt