SFS 1989:444

890444.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:444 Lag

Utkom från trycket

oHi ändHng i lagCH (1976:600) om ofifentlig anställning;

den Hjuni 1989

Utfärdad den 1 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 8 § lagen (1976:600) om

offentlig anställning^ skall ha följande lydelse.

7 kap.

8 § En arbetstagare hos staten som är anställd med fullmakt får förflyttas

till en annan statlig tjänst, som tillsätts med fullmakt. Inom försvarsmak­

ten får dessutom en arbetstagare, som har en militär tjänst och som är

anställd med förordnande tills vidare, förflyttas till en annan militär tjänst
enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. �ven en arbetsta­
gare som är anställd vid rikspolisstyrelsen för arbe te i polisverksamhet för

att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet får förflyttas till en
annan statlig tjänst enligt de närmare föreskrifter som regeringen med­
delar. En arbetstagare som är polis får därvid endast förflyttas till en annan

polistjänst.

Förflyttning enligt första stycket till en anställning hos en myndighet

inom något annat verksamhetsområde får endast ske om arbetsuppgifter­
na är likartade eller arbetstagaren i allt fall med hänsyn till sin utbildning

är lämpad för anställningen.

Om förflyttning av den som är utnämnd till ordinarie domare föreskrivs

i regeringsformen.

616

' Prop. 1988/89:108, JuU21, rskr. 287.

^ Lagen omtryckt 1987:1000.

¬

background image

' ypenna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

SFS 1989:444

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Olof Egerstedt
(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt