SFS 2012:413 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2012:413 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
120413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14, 22, 26, 46 och 49 §§ lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

14 §

2

Vid prövning av arbetsvillkoret bortses från utfört förvärvsarbete

1. som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd, eller
2. som bedrivits med stöd till start av näringsverksamhet inom ramen för

ett arbetsmarknadspolitiskt program.

22 §

3

Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Till en

sökande som dag 300 i ersättningsperioden är förälder till barn under 18 år
lämnas dock ersättning under längst 450 dagar.

När det bestäms hur många dagar av ersättningsperioden som har förbru-

kats ska dag då den sökande fått aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmark-
nadspolitiskt program jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Dagar
före den 1 oktober 2007 beaktas inte.

Om den sökande omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har fått

ersättning från en annan arbetslöshetskassa, räknas ersättningsdagar i den
andra kassan in i ersättningsperioden.

Rätten till dagpenning upphör vid månadsskiftet före den månad då den

arbetslöse fyller 65 år.

26 §

4

Om inte annat följer av 25 § andra stycket, 27 §, 27 a § eller 30 §,

lämnas dagpenning med ett belopp som motsvarar följande procentsatser av
den sökandes dagsförtjänst.

� 80 procent under de första 200 dagarna av ersättningsperioden, och
� 70 procent under resten av ersättningsperioden.
När det bestäms med vilken procentsats ersättning ska lämnas ska dag då

en sökande fått aktivitetsstöd för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt
program jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Dagar före den
1 januari 2007 beaktas inte.

1 Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233.

2 Senaste lydelse 2000:1460.

3 Senaste lydelse 2007:413.

4 Senaste lydelse 2009:666.

SFS 2012:413

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:413

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

46 §

5

Bestämmelserna i 43 § och 45 a § första stycket 1 om arbete ska till-

lämpas i fråga om arbetsmarknadspolitiska program för vilka aktivitetsstöd
lämnas. Bestämmelserna i 44, 45, 45 a §§ ska då gälla i tillämpliga delar.

49 §

6 Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden om rätt till ersättning enligt

denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat
följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt.
Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets det första beslutet i
saken har fattats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2002:626.

6 Senaste lydelse 2009:824. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt