SFS 2008:412 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2008:412 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
080412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

21 §

Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en samman-

hängande tid av 12 månader har varit arbetslös 7 dagar (karensvillkor). I ka-
renstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning skulle ha lämnats
om karenstiden löpt ut.

1. Denna lag träder i kraft den 7 juli 2008.
2. För den som har påbörjat en karenstid före lagens ikraftträdande ska

21 § i dess äldre lydelse tillämpas.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214.

SFS 2008:412

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt