SFS 2009:11 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2009:11 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
090011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 15 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om ar-

betslöshetsförsäkring

dels att 68 och 68 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 68 b�68 e och 70 §§, av

följande lydelse.

68 §2 Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att full-
göra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att
ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp ska det som betalats
ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått
ersättning obehörigen eller med för högt belopp och han eller hon skäligen
bort inse detta.

68 a §3 Har någon som fått ersättning från en arbetslöshetskassa senare fått
lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid, ska er-
sättningen från arbetslöshetskassan betalas tillbaka.

68 b § Om en person är återbetalningsskyldig enligt 68 eller 68 a §, får ar-
betslöshetskassan medge anstånd med betalningen eller träffa avtal med den
återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetslöshetskassan ska i
sådant fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet medgavs eller avtalet om avbe-

talningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har
förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger

statens utlåningsränta med två procentenheter.

68 c § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 68 eller 68 a § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:653) tas ut på
beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige medgetts anstånd
med betalningen eller träffat avtal om en avbetalningsplan enligt 68 b § och
betalning inte sker inom överenskommen tid.

1 Prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2006:470.

SFS 2009:11
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

2

SFS 2009:11

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

68 d § Om det finns särskilda skäl, får arbetslöshetskassan helt eller delvis
efterge ett krav på återbetalning enligt 68 eller 68 a § eller ränta enligt 68 b
eller 68 c §.

68 e § Vid återbetalningsskyldighet enligt 68 eller 68 a § eller skyldighet
att betala ränta enligt 68 b eller 68 c §, får arbetslöshetskassan, vid en senare
utbetalning av arbetslöshetsersättning, besluta att dra av ett skäligt belopp i
avräkning mot det krävda beloppet.

70 § Om det finns sannolika skäl att anta att den sökande kommer att
stängas av från rätten till ersättning eller att ersättningen kommer att sättas
ned, får en arbetslöshetskassa besluta att ersättningen ska hållas inne eller
lämnas med ett lägre belopp till dess beslut i ärendet om avstängning eller
nedsättning fattas.

1. Denna lag träder i kraft den 2 mars 2009.
2. �ldre bestämmelser ska fortfarande gälla vid återkrav av belopp som

har betalats ut före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin

Renman

(Arbetsmarknadsdepartementet)


Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt